Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

fixed assets (en)