Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

culots (fr)