Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

cordes (fr)