Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

central processing unit (en)

συντομογραφία: CPU

Δείτε επίσης επεξεργασία