Κλιτικός τύπος αντωνυμίας

επεξεργασία

celles-ci (fr)