Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

celle-ci (fr)