Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

cardio-pulmonaires (fr)