Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

baisses (fr)