Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

baiseuses (fr)