Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

baiseuse (fr)