Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

axiomatic (en)



Ρουμανικά (ro) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

axiomatic (ro)