Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

accessions (fr)