Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

Pensionen (de)