Module:labels >> Module:labels/data     << Module:labels/τεκμηρίωση   → πρότυπο ετικετών {{ετ}}
Module:labels >> Module:labels/alias
Για κάθε νέα εισαγωγή, ενημερώνουμε

το Module:auto cat/data/topics (για τα topics=true)
ή το Module:auto cat/data/style (για τα style=true)
ή το Module:auto cat/data (για τα ety=true, gramm=true)

--[=[
ΟΔΗΓΙΕΣ - INSTRUCTIONS
	Load this module using mw.loadData(), not using require() which is intended for modules with functions.
	USE e.g.: local data = mw.loadData("Module:XXX/data")
		IF: local module_path = 'Module:YYY'
		USE: local data = mw.loadData(module_path .."/data")
	HOW to call it:
		data.xxxx, or: data[xxx]['the category keyword']
]=]--

--[=[ ΕΙΔΗ ετικετών 2020.08.21.
	Εδώ υπάρχουν ετικέτες χαρακτηρισμών που δημιουργούνται με το [[Πρότυπο:ετ]]
		ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ (όπως 'topics=true') 
		ΥΦΟΥΣ (όπως 'style=true', 
		ετυμολογικές (όπως 'ety=true').
		γραμματικής (όπως 'gramm=true')
	Όλες οι συντομογραφίες τους, στο [[Module:labels/alias]]
	Η ετικέτα, συνήθως, στον ενικό, εκτός από τηλεπικοινωνίες. Η Κατηγορία, στον πληθυντικό εκτός από το σκάκι.
	Τα περιγραφικά ύφους, ουδέτερο (π.χ. λόγιο, λογοτεχνικά), εξαίρεση: γενικότερα, ειδικότερα...
	Δεν θα βρείτε εδώ:
		Ειδικά πρότυπα έχουν τα τοπωνύμια ([[Module:topos/kind]]), ονόματα ([[Πρότυπο:όνομα]]) και επώνυμα ([[Πρότυπο:επώνυμο]]).
	Η ενεργοποίηση Κατηγοριών γίνεται αντίστοιχα στο [[Module:auto cat/data]] 
		και ειδικά για τις θεματικές, στο [[Module:auto cat/data/topics]]
ΟΡΟΙ - 'keys'
* label = αυτό που ΠΡΕΠΕΙ να γράψει ο συντάκτης - Δείτε και εναλλακτικές γραφές στο [[Module:labels/alias]]
* link = η λέξη που θα γίνει σύνδεσμος
* linkshow = η λέξη που φαίνεται στο σύνδεσμο
* word_cat = η Κατηγορία
* word_cat1= να εντάσσονται ΚΑΙ σε υπερκατηγορία (ευρετήριο index όλων των όρων, όπως [[:Κατηγορία:Ζώρα]], [[:Κατηγορία:Φυτά]])
* key ?? είναι απαραίτητο εδώ?? Υπάρχει στο [[Module:auto cat/data]]
* γενικές κατηγοριοποιήσιες με τιμή true ή false (δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Είναι ένδειξη για την Κατηγορία του)
* ?? κατηγορίες που ίσως χρειάζονται αλλαγή ή διαγραφή
parent Categories, key κατάταξης της Κατηγορίας, descr (descriptions), etc, are written at [[Module:auto cat/data]] 

* Special. the parameter 0=- (noparenthesis) erases instead the second word.
	for αφετικός τύπος του, περικοπή του, συμφυρμός των, 

ΔΟΜΗ
	Ετικέτες α...ω που δίνουν Κατηγορίες
	Παράρτημα Πληροφορικής
	Ετικέτες ύφους α...ω που ΔΕΝ δίνουν Κατηγορίες

Προσθέστε με το μοντέλο:
label['ο'] = { link='ο', linkshow='α', word_cat='α', key='α', topics=true },
PROBLEMS
	* πατρότητα What is a good translation of [[coinage]] ?
]=]--

 
-- TEST with word_cat '' Check with [[Πρότυπο:ετ]] as {{ετ|γραφές|0=-}} noparenthesis at lemma [[ταινία]]


--label['-'] = { link='<span style="color:#b22222; font-size:16px;">Παρακαλούμε, επιλέξτε μία ετικέτα από τη [[Module:labels/data|συλλογή μας]]!</span>', linkshow='', word_cat='Σφάλματα στο πρότυπο ετικέτας' },

 
--test word [[tennis]], [[τένις]]

-- ====================== ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ======================== --
-- α ... ω 
	-- για κάθε είδος τοπωνυμίου, βλ. [[Πρότυπο:τόπος]], [[Module:topos]]
	-- Παράρτημα Πληροφορικής, στο τέλος της σελίδας

return {

-- α
['αγγλισμός'] = { link='αγγλισμός', linkshow='αγγλισμός', word_cat='Αγγλισμοί', key='αγγλισμοι', style=true },
['αγιογραφία'] = { link='αγιογραφία', linkshow='αγιογραφία', word_cat='Αγιογραφία', key='αγιογραφια', topics=true },
['αεροπορικός όρος'] = { link='αεροπορία', linkshow='αεροπορικός όρος', word_cat='Αεροπορικοί όροι', key='αεροπορικοιοροι', topics=true },
['αθλητισμός'] = { link='αθλητισμός', linkshow='αθλητισμός', word_cat='Αθλητισμός', key='αθλητισμοσ', topics=true },
['ακουστική'] = { link='ακουστική', linkshow='ακουστική', word_cat='Ακουστική', key='ακουστικη', topics=true },
-- αλφάβητο: βλ. φωνητικό αλφάβητο
['άλγεβρα'] = { link='άλγεβρα', linkshow='άλγεβρα', word_cat='Άλγεβρα', key='αλγεβρα', topics=true },
['αλιεία'] = { link='αλιεία', linkshow='αλιεία', word_cat='Αλιεία', key='αλιεια', topics=true },
['αλληλοπαθητικό'] = { link='αλληλοπαθητικός', linkshow='αλληλοπαθητικό', word_cat='Αλληλοπαθητικά ρήματα', key='αλληλοπαθητικο', gramm=true },
['αλφάβητο'] = { link='αλφάβητο', linkshow='αλφάβητο', word_cat='Αλφάβητα', key='αλφαβητα', topics=true }, -- Δείτε και Συστήματα Γραφής
['αμερ'] = { link='αμερικανικά αγγλικά', linkshow='αμερικανικά αγγλικά', word_cat='Αμερικανικοί όροι', key='αμερικανικοιοροι', style=true },
		-- check [[takeout]]
		-- για όρους που είναι ΜΟΝΟ αμερικανικοί, ΗΠΑ. βλ. και βρετ
['αμερ γρ'] = { link='αμερικανική γραφή', linkshow='αμερικανική γραφή', word_cat='Αμερικανική ορθογραφία', key='αμερικανικηγραφη', style=true },
		-- βλ. και βρετ γρ
['αμερ σημασία'] = { link='ΗΠΑ', linkshow='αμερικανική σημασία', word_cat='Αμερικανικές σημασίες για αγγλικούς όρους', key='αμερικανικεσσημασιεσ', style=true },	
['αμινοξύ'] = { link='αμινοξύ', linkshow='αμινοξύ', word_cat='Αμινοξέα', key='αμινοξεα', topics=true },
['άμπελος'] = { link='άμπελος', linkshow='ποικιλία αμπέλου', word_cat='Ποικιλίες αμπέλου', key='αμπελοςποικιλιες', topics=true, word_cat1='Φυτά', extra1='Αμπελουργία' },
	['άμπελος-ελλ'] = { link='άμπελος', linkshow='ελληνική ποικιλία αμπέλου', word_cat='Ελληνικές ποικιλίες αμπέλου', key='ελληνικεσαμπελοςποικιλιες', topics=true, extra1='Αμπελουργία' },
['αμπελουργία'] = { link='αμπελουργία', linkshow='αμπελουργία', word_cat='Αμπελουργία', key='αμπελουργία', topics=true },
['αμφίβιο'] = { link='αμφίβιο', linkshow='αμφίβιο', word_cat='Αμφίβια', key='αμφιβια', topics=true, word_cat1='Ζώα' },
['αναδανεισμός'] = { link='αναδανεισμός', linkshow='αναδανεισμός', word_cat='Αναδανεισμοί', key='αναδανεισμοι', ety=true },
['αναδιπλασιασμός'] = { link='αναδιπλασιασμός', linkshow='με αναδιπλασιασμό', word_cat='Θέματα λέξεων με αναδιπλασιασμό', key='αναδιπλασιασμοι', ety=true }, 
	-- π.χ. [[ἀγωγός]] -- Δεν αφορά γραμματικές κατηγορίες (παρακείμενοι, μετοχές), αλλά την ετυμολογία του θέματός τους
	-- βλ. και εκφραστικός αναδιπλασιασμός
['αναδρομικός'] = { link='αναδρομικός σχηματισμός', linkshow='αναδρομικός σχηματισμός', word_cat='Λέξεις από αναδρομικό σχηματισμό', key='αναδανεισμοι', ety=true },
['ανατομία'] = { link='ανατομία', linkshow='ανατομία', word_cat='Ανατομία', key='ανατομια', topics=true },
['άνεμος'] = { link='άνεμος', linkshow='άνεμος', word_cat='Άνεμοι', key='ανεμοι', topics=true },
['ανεπίσημο'] = { link='ανεπίσημος', linkshow='ανεπίσημο', word_cat='Ανεπίσημοι όροι', key='ανεπισημοιοροι', style=true },
['ανθρώπινο σώμα'] = { link='σώμα', linkshow='ανθρώπινο σώμα', word_cat='Ανθρώπινο σώμα', key='σωμα', topics=true }, -- ήδη υπήρχε χειρόγραφη κατηγορία
['ανθρωπολογία'] = { link='ανθρωπολογία', linkshow='ανθρωπολογία', word_cat='Ανθρωπολογία', key='ανθρωπολογια', topics=true },
['αντιδάνειο'] = { link='αντιδάνειο', linkshow='αντιδάνειο', word_cat='Αντιδάνεια', key='αντιδανεια', ety=true },
['λόγιο αντιδάνειο'] = { link='αντιδάνειο', linkshow='αντιδάνειο', word_cat='Λόγια αντιδάνεια', key='αντιδανειαλογια', ety=true }, -- όπως ΛΚΝ [[γάγγλιο]]
['αντικείμενο'] = { link='αντικείμενο', linkshow='αντικείμενο', word_cat='Αντικείμενα', key='αντικειμενα', topics=true },
-- αντωνυμίες
	['αναφορική αντωνυμία'] = { link='αντωνυμία', linkshow='αναφορική αντωνυμία', word_cat='Αναφορικές αντωνυμίες', key='ειδοσαναφορικεσαντωνυμιεσ', gramm=true },
	['αόριστη αντωνυμία'] = { link='αντωνυμία', linkshow='αόριστη αντωνυμία', word_cat='Αόριστες αντωνυμίες', key='ειδοσαοριστεσαντωνυμιεσ', gramm=true },
	['αυτοπαθής αντωνυμία'] = { link='αντωνυμία', linkshow='αυτοπαθής αντωνυμία', word_cat='Αυτοπαθείς αντωνυμίες', key='ειδοσαυτοπαθεισαντωνυμιεσ', gramm=true },
	['δεικτική αντωνυμία'] = { link='αντωνυμία', linkshow='δεικτική αντωνυμία', word_cat='Δεικτικές αντωνυμίες', key='ειδοσδεικτικεσαντωνυμιεσ', gramm=true },
	['επιμεριστική αντωνυμία'] = { link='αντωνυμία', linkshow='επιμεριστική αντωνυμία', word_cat='Επιμεριστικές αντωνυμίες', key='ειδοσεπιμεριστικεσαντωνυμιεσ', gramm=true },
	['ερωτηματική αντωνυμία'] = { link='αντωνυμία', linkshow='ερωτηματική αντωνυμία', word_cat='Ερωτηματικές αντωνυμίες', key='ειδοσερωτηματικεσαντωνυμιεσ', gramm=true },
	['κτητική αντωνυμία'] = { link='αντωνυμία', linkshow='κτητική αντωνυμία', word_cat='Κτητικές αντωνυμίες', key='ειδοσκτητικεσαντωνυμιεσ', gramm=true },
	['οριστική αντωνυμία'] = { link='αντωνυμία', linkshow='οριστική αντωνυμία', word_cat='Οριστικές αντωνυμίες', key='ειδοσοριστικεσαντωνυμιεσ', gramm=true },
	['προσωπική αντωνυμία'] = { link='αντωνυμία', linkshow='προσωπική αντωνυμία', word_cat='Προσωπικές αντωνυμίες', key='ειδοσπροσωπικεσαντωνυμιεσ', gramm=true },
-- αντιμετάθεση, alias μετάθεση
['αξίωμα'] = { link='αξίωμα', linkshow='αξίωμα', word_cat='Αξιώματα', key='αξιωματα', topics=true },
['άπαξ'] = { link='άπαξ λεγόμενον', linkshow='άπαξ λεγόμενον', word_cat='Άπαξ λεγόμενα', key='απαξλεγομενα', ety=true },
['απαρχ'] = { link='απαρχαιωμένο', linkshow='απαρχαιωμένο', word_cat='Απαρχαιωμένοι όροι', key='απαρχαιοωμενοιοροι', style=true }, -- όπως ΛΚΝ [[όμμα]]
['απλολογία'] = { link='απλολογία', linkshow='απλολογία', word_cat='Απλολογίες', key='απλολογιεσ', ety=true }, -- όπως ΛΚΝ, π.χ. [[χαράκι]] = απλολογία του χαρακάκι
['αποθετικό'] = { link='αποθετικό ρήμα', linkshow='αποθετικό ρήμα', word_cat='Ρήματα χωρίς ενεργητική φωνή', key='χωρισενεργητικηφωνη', gramm=true },
['απρόσωπο ρήμα'] = { link='απρόσωπο ρήμα', linkshow='απρόσωπο ρήμα', word_cat='Απρόσωπα ρήματα', key='απροσωπαρηματα', gramm=true },
['αργκό'] = { link='αργκό', linkshow='αργκό', word_cat='Αργκό', key='αργκο', style=true },
	-- βλ. και στρατ αργκό, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: διαδικτυακή αργκό
['αριθμός'] = { link='αριθμός', linkshow='αριθμητικό σύμβολο', word_cat='Αριθμητικά σύμβολα', key='αριθμητικασυμβολα', topics=true },
--αριθμητικά:
	['απόλυτο αριθμητικό'] = { link='απόλυτο αριθμητικό', linkshow='απόλυτο αριθμητικό', word_cat='Αριθμητικά απόλυτα', key='απολυτα', gramm=true },
	['τακτικό αριθμητικό'] = { link='τακτικό αριθμητικό', linkshow='τακτικό αριθμητικό', word_cat='Αριθμητικά τακτικά', key='τακτικα', gramm=true },
	['αναλογικό αριθμητικό'] = { link='αναλογικός', linkshow='αναλογικό αριθμητικό', word_cat='Αριθμητικά αναλογικά', key='αναλογικα', gramm=true },
	['πολλαπλασιαστικό αριθμητικό'] = { link='πολλαπλασιαστικός', linkshow='πολλαπλασιαστικό αριθμητικό', word_cat='Αριθμητικά πολλαπλασιαστικά', key='πολλαπλασιαστικα', gramm=true },
	['περιληπτικό αριθμητικό'] = { link='περιληπτικός', linkshow='περιληπτικό αριθμητικό', word_cat='Αριθμητικά περιληπτικά', key='περιληπτικα', gramm=true },
	['αριθμητικό επίθετο'] = { link='αριθμητικό επίθετο', linkshow='αριθμητικό επίθετο', word_cat='Αριθμητικά επίθετα', key='αριθμητικαεπιθετα', gramm=true },
	['αριθμητικό ουσιαστικό'] = { link='αριθμητικό ουσιαστικό', linkshow='αριθμητικό ουσιαστικό', word_cat='Αριθμητικά ουσιαστικά', key='αριθμητικαουσιαστικα', gramm=true },
	['αριθμητικό πρόθημα'] = { link='πρόθημα', linkshow='αριθμητικό πρόθημα', word_cat='Αριθμητικά προθήματα', key='προθηματα', gramm=true },
['αριθμητική'] = { link='αριθμητική', linkshow='αριθμητική', word_cat='Αριθμητική', key='αριθμητικη', topics=true },
['αρχαιολογία'] = { link='αρχαιολογία', linkshow='αρχαιολογία', word_cat='Αρχαιολογία', key='αρχαιολογια', topics=true },

['αρχαιοπρεπές'] = { link='αρχαιοπρεπής', linkshow='αρχαιοπρεπές', word_cat='Αρχαιοπρεπείς όροι', key='αρχαιοπρεπεισοροι', style=true },
	-- check [[αγείρω]] -- [[Βικιλεξικό:Διαχείριση_κατηγοριών/2020#Πρόταση_ενοποίησης_για_Κατηγορία_λόγιο_-_αρχαιοπρεπές]] 

['αρχιτεκτονική'] = { link='αρχιτεκτονική', linkshow='αρχιτεκτονική', word_cat='Αρχιτεκτονική', key='αρχιτεκτονικη', topics=true },
['αστέρας'] = { link='αστέρας', linkshow='αστέρας', word_cat='Αστέρες', key='αστερεσ', topics=true },
['αστερισμός'] = { link='αστερισμός', linkshow='αστερισμός', word_cat='Αστερισμοί', key='αστερισμοι', topics=true },
['αστρολογία'] = { link='αστρολογία', linkshow='αστρολογία', word_cat='Αστρολογία', key='αστρολογια', topics=true },
['αστροναυτική'] = { link='αστροναυτική', linkshow='αστροναυτική', word_cat='Αστροναυτική', key='αστροναυτικη', topics=true },
['αστρονομία'] = { link='αστρονομία', linkshow='αστρονομία', word_cat='Αστρονομία', key='αστρονομια', topics=true },
['αφετικός'] = { link='άφεση', linkshow='αφετικός τύπος του', word_cat='Αφετικοί τύποι', key='αφετικοιτυποι', ety=true },
	-- special: always without parenthesis. With 0=- it writes only περικοπή, whithout the word 'του'
	-- like 'em
	-- cf περικοπές = άφεση, αφαίρεση, συγκοπή (απλολογία)
['αφηγηματολογία'] = { link='αφηγηματολογία', linkshow='αφηγηματολογία', word_cat='Αφηγηματολογία', key='αφηγηματολογια', topics=true },		-- ??

-- β
['βαθμός'] = { link='βαθμός', linkshow='βαθμός ιεραρχίας', word_cat='Βαθμοί ιεραρχίας', key='βαθμοι0', topics=true },
	['βαθμός πυροσβ'] = { link='πυροσβεστική', linkshow='βαθμός πυροσβεστικής', word_cat='Βαθμοί πυροσβεστικής', key='βαθμοιπυροσβεστικησ', topics=true },
	['βαθμός αστυν'] = { link='αστυνομία', linkshow='βαθμός αστυνομίας', word_cat='Βαθμοί αστυνομίας', key='βαθμοιαστυνομιασ', topics=true },
	-- βαθμός στρατιωτικός = βλ. στρατιωτικός βαθμός
	-- πιθανές Κατηγορίες: Βαθμοί διοικητικοί
['βιβλιογραφική παραπομπή'] = { link='βιβλιογραφία', linkshow='βιβλιογραφική παραπομπή', word_cat='Βιβλιογραφικές παραπομπές', key='βιβλιογραφικεσπαραπομπεσ', topics=true },
	-- δοκιμαστική
['βίντεο'] = { link='βιντεοπαιχνίδι', linkshow='βιντεοπαιχνίδι', word_cat='Παιχνίδια', key='βιντεοπαιχνιδια', topics=true },
['βιολογία'] = { link='βιολογία', linkshow='βιολογία', word_cat='Βιολογία', key='βιολογια', topics=true },
['βιοχημεία'] = { link='βιοχημεία', linkshow='βιοχημεία', word_cat='Βιοχημεία', key='βιοχημεια', topics=true },
['βοτανική'] = { link='βοτανική', linkshow='βοτανική', word_cat='Βοτανική', key='βοτανικη', topics=true },
['βότανο'] = { link='βότανο', linkshow='βότανο', word_cat='Βότανα', key='βοτανα', topics=true, word_cat1='Φυτά' },
['βουδισμός'] = { link='βουδισμός', linkshow='βουδισμός', word_cat='Βουδισμός', key='βουδισμοσ', topics=true },
['βρετ'] = { link='βρετανικός', linkshow='βρετανικά αγγλικά', word_cat='Βρετανικοί όροι', key='βρετανικοιοροι', style=true },
	-- check [[takeaway]]
	-- για όρους που χρησιρμοποιούνται ΜΟΝΟ στη Βρετανία, στην Κοινοπολιτεία
['βρετ γρ'] = { link='βρετανική γραφή', linkshow='βρετανική γραφή', word_cat='Βρετανική ορθογραφία', key='βρετανικηγραφη', style=true },
		-- Σημείωση: Εννοείται: μη οξφορδιανή γραφή -- οι βρετανικές γραφές και μορφές είναι κύρια λήμματα στο ελληνικό Βικιλεξικό
		-- βλ και αμερικανική γραφή
['βρετ σημασία'] = { link='βρετανικός', linkshow='βρετανική σημασία', word_cat='Βρετανικές σημασίες για αγγλικούς όρους', key='βρετανικεσσημασιεσ', style=true },

-- γ
['γαλλισμός'] = { link='γαλλισμός', linkshow='γαλλισμός', word_cat='Γαλλισμοί', key='γαλλισμοι', style=true },
['γαστρονομία'] = { link='γαστρονομία', linkshow='γαστρονομία', word_cat='Γαστρονομία', key='γαστρονομια', topics=true },
['γενετική'] = { link='γενετική', linkshow='γενετική', word_cat='Γενετική', key='γενετικη', topics=true },
['γεωγραφία'] = { link='γεωγραφία', linkshow='γεωγραφία', word_cat='Γεωγραφία', key='γεωγραφια', topics=true },
['γεωλογία'] = { link='γεωλογία', linkshow='γεωλογία', word_cat='Γεωλογία', key='γεωλογια', topics=true },
['γεωμετρία'] = { link='γεωμετρία', linkshow='γεωμετρία', word_cat='Γεωμετρία', key='γεωμετρικα', topics=true },
['γεωπονία'] = { link='γεωπονία', linkshow='γεωπονία', word_cat='Γεωπονία', key='γεωπονια', topics=true },
['γλυκό'] = { link='γλυκό', linkshow='γλυκό', word_cat='Γλυκά', key='γλυκα', topics=true },
['γλυπτική'] = { link='γλυπτική', linkshow='γλυπτική', word_cat='Γλυπτική', key='γλυπτικη', topics=true },

-- [[Πρότυπο:γλώσσες]] - ΠΡΟΣΟΧΗ σύγκρουση με [[Πρότυπο:γλώσσα]]
['γλώσσα'] = { link='γλώσσα', linkshow='γλώσσα', word_cat='Γλώσσες', key='γλωσσεσ', topics=true },

['γλωσσοδέτης'] = { link='γλωσσοδέτης', linkshow='γλωσσοδέτης', word_cat='Γλωσσοδέτες', key='γλωσσοδετεσ', style=true },
['γλωσσολογία'] = { link='γλωσσολογία', linkshow='γλωσσολογία', word_cat='Γλωσσολογία', key='γλωσσολογια', topics=true },
['γράμμα'] = { link='γράμμα', linkshow='γράμμα', word_cat='Γράμματα', key='γραμματα', topics=true },
['γραμματική'] = { link='γραμματική', linkshow='γραμματική', word_cat='Γραμματική', key='γραμματικη', topics=true },
['γραφή'] = { link='γραφή', linkshow='γραφές', word_cat='Γραφή', key='γραφεσ', topics=true },
['γραφική ύλη'] = { link='γραφική ύλη', linkshow='γραφική ύλη', word_cat='Γραφική ύλη', key='γραφικηυλη', topics=true },

-- δ
['δασοκομία'] = { link='δασοκομία', linkshow='δασοκομία', word_cat='Δασοκομία', key='δασοκομια', topics=true },
['δεινόσαυρος'] = { link='δεινόσαυρος', linkshow='δεινόσαυρος', word_cat='Δεινόσαυροι', key='δεινοσαυροι', topics=true, word_cat1='Ζώα' },
['δέντρο'] = { link='δέντρο', linkshow='δέντρο', word_cat='Δέντρα', key='δεντρα', topics=true, word_cat1='Φυτά' },
['διαφήμιση'] = { link='διαφήμιση', linkshow='διαφήμιση', word_cat='Διαφημίσεις', key='διαφημισεισ', topics=true },
['διακριτικό σημάδι'] = { link='διακριτικό', linkshow='διακριτικό σημάδι', word_cat='Διακριτικά σημάδια', key='διακριτικασημαδια', topics=true },
['διπλωματία'] = { link='διπλωματία', linkshow='διπλωματία', word_cat='Διπλωματία', key='διπλωματια', topics=true },
-- διαλεκτικό = alias του ιδιωματικό
	-- το 'ιδιωματισμός' ας χρησιμοποιείται για τους ιδιωτισμούς (idioms)

-- ε
['ΕΕ'] = { link='Ευρωπαϊκή Ένωση', linkshow='Ευρωπαϊκή Ένωση', word_cat='Ευρωπαϊκή Ένωση', key='εε', topics=true }, -- για τις χώρες, βλ. [[Module:topos/where]]
['εθνικό'] = { link='εθνωνυμικό', linkshow='εθνικό όνομα', word_cat='Εθνικά ονόματα', key='εθνικαονοματα', topics=true },
['έθνος'] = { link='εθνωνύμιο', linkshow='εθνωνύμιο', word_cat='Εθνωνύμια', key='εθνωνυμια', topics=true },
['ειρωνικό'] = { link='ειρωνικός', linkshow='ειρωνικό', word_cat='Ειρωνικοί όροι', key='ειρωνικοιοροι', style=true },
['ειρων σημ'] = { link='ειρωνικός', linkshow='ειρωνικό', word_cat='Ειρωνικές σημασίες όρων', key='ειρωνικεσσημασιεσ', style=true },
['εκκλησιαστικό'] = { link='εκκλησιαστικός', linkshow='εκκλησιαστικός όρος', word_cat='Εκκλησιαστικοί όροι', key='εκκλησιαστικοιοροι', style=true },
['εκπαίδευση'] = { link='εκπαίδευση', linkshow='εκπαίδευση', word_cat='Εκπαίδευση', key='εκπαιδευση', topics=true },
['εκτύπωση'] = { link='εκτύπωση', linkshow='εκτύπωση', word_cat='Εκτύπωση', key='εκτυπωση', topics=true },
['εκφραστικό'] = { link='εκφραστικός', linkshow='εκφραστικό', word_cat='Εκφραστικοί όροι', key='εκφραστικοιοροι', style=true },
['εκφραστικός αναδιπλασιασμός'] = { link='αναδιπλασιασμός', linkshow='εκφραστικός αναδιπλασιασμός', word_cat='Εκφραστικοί αναδιπλασιασμοί', key='εκφραστικοιαναδιπλασιασμοι', style=true },
-- ελλειπτικά Κατηγορία:Μέρος Λόγου πρώτα (γιατί έτσι βγαίνουν από τα module κλίσεων)
['ελλειπτικό επίθετο'] = { link='ελλειπτικός', linkshow='ελλειπτικό επίθετο', word_cat='Επίθετα ελλειπτικά', key='ελλειπτικαεπιθετα', gramm=true },
['ελλειπτική μετοχή'] = { link='ελλειπτικός', linkshow='ελλειπτική μετοχή', word_cat='Μετοχές ελλειπτικές', key='ελλειπτικεσμετοχες', gramm=true },
['ελλειπτικό ουσιαστικό'] = { link='ελλειπτικός', linkshow='ελλειπτικό ουσιαστικό', word_cat='Ουσιαστικά ελλειπτικά', key='ελλειπτικαουσιαστικα', gramm=true },
['ελλειπτικό ρήμα'] = { link='ελλειπτικός', linkshow='ελλειπτικό ρήμα', word_cat='Ρήματα ελλειπτικά', key='ελλειπτικαρηματα', gramm=true },
['εμφατικό'] = { link='εμφατικός', linkshow='εμφατικό', word_cat='Εμφατικοί όροι', key='εμφατικοιοροι', style=true },
['ενδυμασία'] = { link='ενδυμασία', linkshow='ενδυμασία', word_cat='Ενδυμασία', key='ενδυμασια', topics=true },
['έντομο'] = { link='έντομο', linkshow='έντομο', word_cat='Έντομα', key='εντομα', topics=true, word_cat1='Ζώα' },
['εντομολογία'] = { link='εντομολογία', linkshow='εντομολογία', word_cat='Εντομολογία', key='εντομολογια', topics=true },
['επάγγελμα'] = { link='επάγγελμα', linkshow='επάγγελμα', word_cat='Επαγγέλματα', key='επαγγελματα', topics=true },
	-- βλ. και ιδιότητα, αξίωμα
['επιγραφή'] = { link='επιγραφή', linkshow='σε επιγραφή', word_cat='Λέξεις που μαρτυρούνται σε επιγραφές', key='επιγραφη', other=true },
['επιδημιολογία'] = { link='επιδημιολογία', linkshow='επιδημιολογία', word_cat='Επιδημιολογία', key='επιδημιολογία', topics=true },
-- επίθετο βλ. ρηματικό επίθετο
-- επιρρήματα
	['αναφορικό επίρρημα'] = { link='επίρρημα', linkshow='αναφορικό επίρρημα', word_cat='Αναφορικά επιρρήματα', key='ειδοσαναφορικαεπιρρηματα', gramm=true },
	['ποσοτικό επίρρημα'] = { link='επίρρημα', linkshow='ποσοτικό επίρρημα', word_cat='Ποσοτικά επιρρήματα', key='ειδοσποσοτικαεπιρρηματα', gramm=true },
	['τοπικό επίρρημα'] = { link='επίρρημα', linkshow='τοπικό επίρρημα', word_cat='Τοπικά επιρρήματα', key='ειδοστοπικαεπιρρηματα', gramm=true },
	['τροπικό επίρρημα'] = { link='επίρρημα', linkshow='τροπικό επίρρημα', word_cat='Τροπικά επιρρήματα', key='ειδοστροπικαεπιρρηματα', gramm=true },
	['χρονικό επίρρημα'] = { link='επίρρημα', linkshow='χρονικό επίρρημα', word_cat='Χρονικά επιρρήματα', key='ειδοσχρονικαεπιρρηματα', gramm=true },
['έπιπλο'] = { link='έπιπλο', linkshow='έπιπλο', word_cat='Έπιπλα', key='επιπλα', topics=true },
['επίσημο'] = { link='επίσημος', linkshow='επίσημο', word_cat='Επίσημοι όροι', key='επισημοιοροι', style=true },
['επιστ'] = { link='επιστημονικός', linkshow='επιστημονικός όρος', word_cat='Επιστημονικοί όροι', key='επιστημονικοιοροι', topics=true },		-- ??
['επιστήμη'] = { link='επιστήμη', linkshow='επιστήμη', word_cat='Επιστήμες', key='επιστημεσ', topics=true },
['επιτατικό'] = { link='επιτατικός', linkshow='επιτατικό', word_cat='Επιτατικοί όροι', key='επιτατικοιοροι', gramm=true },
['επιτατικό επίθετο'] = { link='επιτατικός', linkshow='επιτατικό επίθετο', word_cat='Επιτατικά επίθετα', key='επιτατικοεπιθετο', gramm=true },
['επιτατικό επιφώνημα'] = { link='επιτατικός', linkshow='επιτατικό επιφώνημα', word_cat='Επιτατικά επιφωνήματα', key='επιτατικοεπιφωνημα', gramm=true }, -- [[τρισαλί]]
['επιτατική μετοχή'] = { link='επιτατικός', linkshow='επιτατική μετοχή ως επίθετο', word_cat='Επιτατικές μετοχές', key='επιτατικημετοχη', gramm=true },
['επιτατικό ουσιαστικό'] = { link='επιτατικός', linkshow='επιτατικό ουσιαστικό', word_cat='Επιτατικά ουσιαστικά', key='επιτατικοουσιαστικο', gramm=true },
['επιτατικό ρήμα'] = { link='επιτατικός', linkshow='επιτατικό ρήμα', word_cat='Επιτατικά ρήματα', key='επιτατικορημα', gramm=true },
['εποχή'] = { link='εποχή', linkshow='εποχή', word_cat='Εποχές', key='εποχεσ', topics=true },
-- επώνυμο = βλ. [[Πρότυπο:επώνυμο]]
['επωνυμία'] = { link='επωνυμία', linkshow='επωνυμία', word_cat='Επωνυμίες', key='επωνυμιεσ', topics=true },
['εραλδική'] = { link='εραλδική', linkshow='εραλδική', word_cat='Εραλδική', key='εραλδικη', topics=true },
['εργαλείο'] = { link='εργαλείο', linkshow='εργαλείο', word_cat='Εργαλεία', key='εργαλεια', topics=true },
['ερπετό'] = { link='ερπετό', linkshow='ερπετό', word_cat='Ερπετά', key='ερπετα', topics=true, word_cat1='Ζώα' },
['ερπετολογία'] = { link='ερπετολογία', linkshow='ερπετολογία', word_cat='Ερπετολογία', key='ερπετολογια', topics=true },
['ευφημισμός'] = { link='ευφημισμός', linkshow='ευφημισμός', word_cat='Ευφημισμοί', key='ευφημισμοι', style=true },
['εφετικό'] = { link='εφετικός', linkshow='εφετικό', word_cat='Εφετικοί όροι', key='εφετικοιοροι', gramm=true },
['εφετικό ρήμα'] = { link='εφετικός', linkshow='εφετικό ρήμα', word_cat='Εφετικά ρήματα', key='εφετικαρηματα', gramma=true },

-- ζ
['ζωγραφική'] = { link='ζωγραφική', linkshow='ζωγραφική', word_cat='Ζωγραφική', key='ζωγραφικη', topics=true },
['ζώο'] = { link='ζώο', linkshow='ζώο', word_cat='Ζώα', key='ζωα', topics=true }, -- THIS IS A word_cat1
['ζωολογία'] = { link='ζωολογία', linkshow='ζωολογία', word_cat='Ζωολογία', key='ζωολογια', topics=true },
-- ζωωνύμιο = βλ. όνομα ζώωου
-- βλ. και 'φωνές ζώων'

-- η
['ηθική'] = { link='ηθική', linkshow='ηθική', word_cat='Ηθική', key='ηθικη', topics=true },
['ηλεκτρολογία'] = { link='ηλεκτρολογία', linkshow='ηλεκτρολογία', word_cat='Ηλεκτρολογία', key='ηλεκτρολογια', topics=true },
['ηλεκτρονική'] = { link='ηλεκτρονική', linkshow='ηλεκτρονική', word_cat='Ηλεκτρονική', key='ηλεκτρονικη', topics=true },
['ημέρα'] = { link='ημέρα', linkshow='ημέρα', word_cat='Μέρες της εβδομάδας', key='μερεστησεβδομαδασ', topics=true },
['ηχομιμητικό'] = { link='ηχομιμητικός', linkshow='ηχομιμητική λέξη', word_cat='Ηχομιμητικές λέξεις', key='ηχομιμητικεσλεξεισ', ety=true },

-- θ
['θαλάσσιο θηλαστικό'] = { link='θαλάσσιο θηλαστικό', linkshow='θαλάσσιο θηλαστικό ζώο', word_cat='Θαλάσσια θηλαστικά', key='θαλασσιαθηλαστικα', topics=true, word_cat1='Ζώα' },
['θαλάσσιο ζώο'] = { link='θαλάσσιο ζώο', linkshow='θαλάσσιο ζώο', word_cat='Θαλάσσια ζώα', key='θαλασσιαζωα', topics=true, word_cat1='Ζώα' },
['θάμνος'] = { link='θάμνος', linkshow='θάμνος', word_cat='Θάμνοι', key='θαμνοι', topics=true, word_cat1='Φυτά' }, -- NOT USED, use {{ετ|φυτό}}
['θέατρο'] = { link='θέατρο', linkshow='θέατρο', word_cat='Θέατρο', key='θεατρο', topics=true },
['θεολογία'] = { link='θεολογία', linkshow='θεολογία', word_cat='Θεολογία', key='θεολογια', topics=true},
['θεωνύμιο'] = { link='θεωνύμιο', linkshow='θεωνύμιο', word_cat='Θεωνύμια', key='θεωνυμια', topics=true },
['θεωρία συνόλων'] = { link='θεωρία συνόλων', linkshow='θεωρία συνόλων', word_cat='Θεωρία συνόλων', key='θεωριασυνολων', topics=true },
['θηλαστικό'] = { link='Θηλαστικά', linkshow='θηλαστικό ζώο', word_cat='Θηλαστικά', key='θηλαστικα', topics=true, word_cat1='Ζώα' },
['θρησκεία'] = { link='θρησκεία', linkshow='θρησκεία', word_cat='Θρησκεία', key='θρησκεια', topics=true },
['θωπευτικό'] = { link='θωπευτικός', linkshow='θωπευτικό', word_cat='Θωπευτικοί όροι', key='θωπευτικοιοροι', style=true },
	-- βλ. και χαϊδευτικό (κυρίως για ονόματα)

-- ι
['ιατρική'] = { link='ιατρική', linkshow='ιατρική', word_cat='Ιατρική', key='ιατρικη', topics=true },
['ιδιότητα'] = { link='ιδιότητα', linkshow='ιδιότητα', word_cat='Ιδιότητες', key='ιδιοτητεσ', topics=true },

-- ΙΔΙΩΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΩΝ και ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ 
['ιδιωματικό'] = { link='ιδίωμα', linkshow='ιδιωματικό', word_cat='Ιδιωματικοί όροι', key='ιδιωματικοιοροι', style=true },
	-- μαζί και το: διαλεκτικό. Όχι απλές εκφράσεις idioms
['ιδιωματ σημ'] = { link='ιδίωμα', linkshow='ιδιωματικό', word_cat='Ιδιωματικές σημασίες όρων', key='ιδιωμτικκεσσημασιεσ', style=true },
['ιδιωματισμός'] = { link='ιδιωματισμός', linkshow='ιδιωματισμός', word_cat='Ιδιωματισμοί', key='ιδιωματισμοι', style=true },
	-- ως [[ιδιωτισμός]] = στερεότυπη έκφραση. μετάφραση του αγγλικού idiom 
---ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ της κοπτικής γλώσσας / ΚΟΠΤΙΚΑ
['μποχαϊρικά'] = { link='μποχαϊρικά', linkshow='μποχαϊρικά', word_cat='Μποχαϊρική διάλεκτος', key='μποχαιρικα', topics=true }, { link='μποχαϊρικά', linkshow='μποχαϊρικά', word_cat='Μποχαϊρικά', key='μποχαιρικα', topics=true },
['σαχιδικά'] = { link='σαχιδικά', linkshow='σαχιδικά', word_cat='Σαχιδική διάλεκτος', key='σαχιδικα', topics=true },
['ακμιμικά'] = { link='ακμιμικά', linkshow='ακμιμικά', word_cat='Ακμιμική διάλεκτος', key='ακμιμικα', topics=true },
['λυκοπολιτικά'] = { link='λυκοπολιτικά', linkshow='λυκοπολιτικά', word_cat='Λυκοπολιτική διάλεκτος', key='λυκοπολιτικα', topics=true },
['φαγιουμικά'] = { link='φαγιουμικά', linkshow='φαγιουμικά', word_cat='Φαγιουμική διάλεκτος', key='φαγιουμικα', topics=true },
['οξυρυγχιτικά'] = { link='οξυρυγχιτικά', linkshow='οξυρυγχιτικά', word_cat='Οξυρυγχιτική διάλεκτος', key='οξυρυγχιτικά', topics=true },

['ινδουισμός'] = { link='ινδουισμός', linkshow='ινδουισμός', word_cat='Ινδουισμός', key='ινδουισμοσ', topics=true },
['ιουδαϊσμός'] = { link='ιουδαϊσμός', linkshow='ιουδαϊσμός', word_cat='Ιουδαϊσμός', key='ιουδαισμοσ', topics=true },
['ισλαμισμός'] = { link='ισλαμισμός', linkshow='ισλαμισμός', word_cat='Ισλαμισμός', key='ισλαμισμοσ', topics=true },
['ιστορία'] = { link='ιστορία', linkshow='ιστορία', word_cat='Ιστορία', key='ιστορια', topics=true },
['ιχθυολογία'] = { link='ιχθυολογία', linkshow='ιχθυολογία', word_cat='Ιχθυολογία', key='ιχθυολογια', topics=true },

-- κ
['καθολικισμός'] = { link='καθολικισμός', linkshow='καθολικισμός', word_cat='Καθολικισμός', key='καθολικισμός', topics=true },
['κακόσημο'] = { link='κακόσημος', linkshow='κακόσημο', word_cat='Κακόσημοι όροι', key='κακοσημοιοροι', style=true },
['κακόσημη σημασία'] = { link='κακόσημος', linkshow='κακόσημο', word_cat='Κακόσημες σημασίες όρων', key='κακοσημεσσημασιεσορων', style=true },
['καρδιολογία'] = { link='καρδιολογία', linkshow='καρδιολογία', word_cat='Καρδιολογία', key='καρδιολογια', topics=true },
-- κατα δεύτερο υποκορισμό = βλ. υ
['καφές'] = { link='καφές', linkshow='καφές', word_cat='Καφέδες', key='καφεδεσ', topics=true },
['κεραμική'] = { link='κεραμική', linkshow='κεραμική', word_cat='Κεραμική', key='κεραμικη', topics=true },
['κήτος'] = { link='κήτος', linkshow='κήτος', word_cat='Κήτη', key='κητη', topics=true, word_cat1='Ζώα' },
['κινηματογράφος'] = { link='κινηματογράφος', linkshow='κινηματογράφος', word_cat='Κινηματογράφος', key='κινηματογραφοσ', topics=true },
['κοινωνιολογία'] = { link='κοινωνιολογία', linkshow='κοινωνιολογία', word_cat='Κοινωνιολογία', key='κοινωνιολογια', topics=true },
['κομμωτική'] = { link='κομμωτική', linkshow='κομμωτική', word_cat='Κομμωτική', key='κομμωτικη', topics=true },
['κορονοϊός'] = { link='κορονοϊός', linkshow='κορονοϊός', word_cat='Κορονοϊός', key='κορονοϊός', topics=true },
['κοσμετολογία'] = { link='κοσμετολογία', linkshow='κοσμετολογία', word_cat='Κοσμετολογία', key='κοσμετολογια', topics=true },
['κόσμημα'] = { link='κόσμημα', linkshow='κόσμημα', word_cat='Κοσμήματα', key='κοσμηματα', topics=true },
['κουζινικά'] = { link='κουζινικά', linkshow='κουζινικά', word_cat='Κουζινικά', key='κουζινικα', topics=true },
['κτηνιατρική'] = { link='κτηνιατρική', linkshow='κτηνιατρική', word_cat='Κτηνιατρική', key='κτηνιατρικη', topics=true },

-- λ
['λαϊκό'] = { link='λαϊκός', linkshow='λαϊκό', word_cat='Λαϊκοί όροι', key='λαικοιοροι', style=true },	-- ύφος = δημώδες
['λαϊκότροπο'] = { link='λαϊκότροπος', linkshow='λαϊκότροπο', word_cat='Λαϊκότροποι όροι', key='λαικοτροποιοροι', style=true },	-- ύφος
['λαογραφία'] = { link='λαογραφία', linkshow='λαογραφία', word_cat='Λαογραφία', key='λαογραφια', topics=true },
['λαχανικό'] = { link='λαχανικό', linkshow='λαχανικό', word_cat='Λαχανικά', key='λαχανικα', topics=true, word_cat1='Φυτά' },
['λάχνισμα'] = { link='λάχνισμα', linkshow='λάχνισμα', word_cat='Λαχνίσματα', key='λαχνισματα', topics=true },
-- λέξη χωρίς νόημα βλ. χωρίς νόημα
['λεξικό'] = { link='λεξικό', linkshow='σε λεξικό', word_cat='Λέξεις που μαρτυρούνται σε λεξικά', key='λεξκα', other=true },
['λεξικογραφία'] = { link='λεξικογραφία', linkshow='λεξικογραφία', word_cat='Λεξικογραφία', key='λεξικογραφια', topics=true },
['λογική'] = { link='λογική', linkshow='λογική', word_cat='Λογική', key='λογικη', topics=true },

-- συζήτηση: αν πρέπει όλοι οι κλιτικοί να μπουν μαζί σε λόγ-κλ
['λόγιο'] = { link='λόγιος', linkshow='λόγιο', word_cat='Λόγιοι όροι', key='λογιοιοροι', style=true },
['λόγ-κλ-ουσ'] = { link='λόγιος', linkshow='λόγιο', word_cat='Λόγιοι κλιτικοί τύποι ουσιαστικών', key='κλιτικοιλογιοι', gramm=true },
['λόγ-κλ-κυρ'] = { link='λόγιος', linkshow='λόγιο', word_cat='Λόγιοι κλιτικοί τύποι κυρίων ονομάτων', key='κλιτικοιλογιοικυριων', gramm=true },
['λόγ-κλ-επ'] = { link='λόγιος', linkshow='λόγιο', word_cat='Λόγιοι κλιτικοί τύποι - ανδρικά επώνυμα', key='κλιτικοιλογιοι', gramm=true },
['λόγ-κλ-επίθ'] = { link='λόγιος', linkshow='λόγιο', word_cat='Λόγιοι κλιτικοί τύποι επιθέτων', key='κλιτικοιλογιοι', gramm=true },
['λόγ-κλ-μετ'] = { link='λόγιος', linkshow='λόγιο', word_cat='Λόγιοι κλιτικοί τύποι μετοχών', key='κλιτικοιλογιοι', gramm=true },
['λόγ-κλ-ρημ'] = { link='λόγιος', linkshow='λόγιο', word_cat='Λόγιοι ρηματικοί τύποι', key='ρηματικοιλογιοι', gramm=true },
['λόγ σημ'] = { link='λόγιος', linkshow='λόγιο', word_cat='Λόγιες σημασίες όρων', key='λογιεσσημασιεσ', gramm=true },
-- λόγιο αντιδάνειο = βλ. αντιδάνειο

['λογιστική'] = { link='λογιστική', linkshow='λογιστική', word_cat='Λογιστική', key='λογιστικη', topics=true },

-- ΠΡΟΣΟΧΗ:
['λογοτεχνία'] = { link='λογοτεχνία', linkshow='λογοτεχνία', word_cat='Λογοτεχνία', key='λογοτεχνια', topics=true },		-- η τέχνη, όροι για τη λογοτεχνία
['λογοτεχνικό'] = { link='λογοτεχνικός', linkshow='λογοτεχνικό', word_cat='Λογοτεχνικό ύφος', key='λογοτεχνικουφοσ', style=true }, -- ύφος, alias λογοτ
['λουλούδι'] = { link='λουλούδι', linkshow='λουλούδι', word_cat='Λουλούδια', key='λουλουδια', topics=true, word_cat1='Φυτά' },	-- προϋπήρχε η Κατηγορία

-- μ
['μαγειρική'] = { link='μαγειρική', linkshow='μαγειρική', word_cat='Μαγειρική', key='μαγειρικη', topics=true },
['μαθηματικά'] = { link='μαθηματικά', linkshow='μαθηματικά', word_cat='Μαθηματικά', key='μαθηματικα', topics=true },
['μαλάκιο'] = { link='μαλάκιο', linkshow='μαλάκιο', word_cat='Μαλάκια', key='μαλακια', topics=true, word_cat1='Ζώα' },
-- μεγεθυντικά, αντί για ετικέτα χρησιμοποιείται το [[Πρότυπο:μεγεθ]] -- Για ετυμολογίες βλ. [[Πρότυπο:με]] για Κατηγορία:Λέξεις με μεγεθυντικό επίθημα...
	-- διατηρείται εδώ μόνο για περιπτώσεις παραδρομής
	['μεγεθυντικό'] = { link='μεγεθυντικό', linkshow='μεγεθυντικό', word_cat='Μεγεθυντικά ουσιαστικά', key='μεγεθυντικαουσιαστικα', style=true }, -- default = ουσιαστικό
	['μεγ'] = { link='μεγεθυντικό', linkshow='μεγεθυντικό', word_cat='Μεγεθυντικά ουσιαστικά', key='μεγεθυντικαουσιαστικα', style=true }, -- default = ουσιαστικό
	['μεγ επίθετο'] = { link='μεγεθυντικό', linkshow='μεγεθυντικό', word_cat='Μεγεθυντικά επίθετα', key='μεγεθυντικαεπιθετα', style=true },
	['μεγ επίθημα'] = { link='μεγεθυντικό', linkshow='μεγεθυντικό', word_cat='Μεγεθυντικά επιθήματα', key='μεγεθυντικαεπιθηματα', style=true },
	['μεγ επίρρημα'] = { link='μεγεθυντικό', linkshow='μεγεθυντικό', word_cat='Μεγεθυντικά επιρρήματα', key='μεγεθυντικαεπιρρηματα', style=true },
	['μεγ κύριο'] = { link='μεγεθυντικό', linkshow='μεγεθυντικό', word_cat='Μεγεθυντικά κύρια ονόματα', key='μεγεθυντικακυρια', style=true },
	['μεγ ουσ'] = { link='μεγεθυντικό', linkshow='μεγεθυντικό', word_cat='Μεγεθυντικά ουσιαστικά', key='μεγεθυντικαουσιαστικα', style=true },
['μειωτικό'] = { link='μειωτικός', linkshow='μειωτικό', word_cat='Μειωτικοί όροι', key='μειωτικοιοροι', style=true },
['μειωτ σημ'] = { link='μειωτικός', linkshow='μειωτικό', word_cat='Μειωτικές σημασίες όρων', key='μειωτικεσσημασιεσ', style=true },
['μέσο μεταφορών'] = { link='μεταφορά', linkshow='μέσο μεταφορών', word_cat='Μέσα μεταφορών', key='μεσαμεταφορων', topics=true },
['μετάθεση'] = { link='μετάθεση', linkshow='μετάθεση', word_cat='Μεταθέσεις', key='μεταθεσεισ', ety=true }, -- όπως [[τούρλα]]
['μετακίνηση τόνου'] = { link='μετακίνηση', linkshow='μετακίνηση τόνου', word_cat='Μετακινήσεις τόνου', key='μετακινησητονου', ety=true },
['μεταλλουργία'] = { link='μεταλλουργία', linkshow='μεταλλουργία', word_cat='Μεταλλουργία', key='μεταλλουργια', topics=true },
['μεταφορικά'] = { link='μεταφορά#φιλολογία', linkshow='μεταφορικά', word_cat='Μεταφορικοί όροι', key='-', style=true },
['μετεωρολογία'] = { link='μετεωρολογία', linkshow='μετεωρολογία', word_cat='Μετεωρολογία', key='μετεωρολογια', topics=true },
['μετρική'] = { link='μετρική', linkshow='μετρική', word_cat='Μετρική', key='μετρικη', topics=true },
['μετωνυμία'] = { link='μετωνυμία', linkshow='μετωνυμία', word_cat='Μετωνυμίες', key='μετωνυμιεσ', style=true },
['μήνας'] = { link='μήνας', linkshow='μήνας', word_cat='Μήνες', key='μηνεσ', topics=true },
['μήνας του αττικού ημερολογίου'] = { link='αττικό ημερολόγιο', linkshow='μήνας του αττικού ημερολογίου', word_cat='Μήνες του αττικού ημερολογίου', key='μηνεστουαττικουημερολογιου', topics=true },
['μητρωνυμικό'] = { link='μητρωνυμικό', linkshow='μητρωνυμικό', word_cat='Μητρωνυμικά', key='μητρωνυμια', topics=true },
['μηχανή'] = { link='μηχανή', linkshow='μηχανή', word_cat='Μηχανές', key='μηχανεσ', topics=true },
['μηχανική'] = { link='μηχανική', linkshow='μηχανική', word_cat='Μηχανική', key='μηχανικη', topics=true },
['μηχανολογία'] = { link='μηχανολογία', linkshow='μηχανολογία', word_cat='Μηχανολογία', key='μηχανολογια', topics=true },
['μικροβιολογία'] = { link='μικροβιολογία', linkshow='μικροβιολογία', word_cat='Μικροβιολογία', key='μικροβιολογια', topics=true },
['μόδα'] = { link='μόδα', linkshow='μόδα', word_cat='Μόδα', key='μοδα', topics=true },
['μονάδα μέτρησης'] = { link='μονάδα μέτρησης', linkshow='μονάδα μέτρησης', word_cat='Μονάδες μέτρησης', key='μοναδαμετρησησ', topics=true },
['μουσική'] = { link='μουσική', linkshow='μουσική', word_cat='Μουσική', key='μουσικη', topics=true },
['βυζαντινή μουσική'] = { link='βυζαντινή μουσική', linkshow='βυζαντινή μουσική', word_cat='Βυζαντινή μουσική', key='βυζαντινη μουσικη', topics=true },
['μουσ όργ'] = { link='μουσικό όργανο', linkshow='μουσικό όργανο', word_cat='Μουσικά όργανα', key='μουσικαοργανα', topics=true },
['μπαχαρικό'] = { link='μπαχαρικό', linkshow='μπαχαρικό', word_cat='Μπαχαρικά', key='μπαχαρικα', topics=true },
-- μυθολογία και είδη
	['μυθολογία'] = { link='μυθολογία', linkshow='μυθολογία', word_cat='Μυθολογία', key='μυθολογια', topics=true },
	['ελληνική μυθολογία'] = { link='μυθολογία', linkshow='ελληνική μυθολογία', word_cat='Ελληνική μυθολογία', key='ελληνικημυθολογια', topics=true },
	['αγγλική μυθολογία'] = { link='αγγλικός', linkshow='αγγλική μυθολογία', word_cat='Αγγλική μυθολογία', key='αγγλικημυθολογια', topics=true },
	['αιγυπτιακή μυθολογία'] = { link='αιγυπτιακός', linkshow='αιγυπτιακή μυθολογία', word_cat='Αιγυπτιακή μυθολογία', key='αιγυπτιακημυθολογια', topics=true },
	['καταλανική μυθολογία'] = { link='καταλανικός', linkshow='καταλανική μυθολογία', word_cat='Καταλανική μυθολογία', key='καταλανικημυθολογια', topics=true },
	['σκανδιναβική μυθολογία'] = { link='σκανδιναβικός', linkshow='σκανδιναβική μυθολογία', word_cat='Σκανδιναβική μυθολογία', key='σκανδιναβικημυθολογια', topics=true },
	['ρωμαϊκή μυθολογία'] = { link='ρωμαϊκός', linkshow='ρωμαϊκή μυθολογία', word_cat='Ρωμαϊκή μυθολογία', key='ρωμαικημυθολογια', topics=true },
['μυκητολογία'] = { link='μυκητολογία', linkshow='μυκητολογία', word_cat='Μυκητολογία', key='μυκητολογια', topics=true },

-- ν
['ναυπηγική'] = { link='ναυπηγική', linkshow='ναυπηγική', word_cat='Ναυπηγικοί όροι', key='ναυπηγικοιοροι', topics=true },
['ναυπηγικός όρος'] = { link='ναυπηγική', linkshow='ναυπηγικός όρος', word_cat='Ναυπηγικοί όροι', key='ναυπηγικοιοροι', topics=true },
['ναυτικός όρος'] = { link='ναυτικός', linkshow='ναυτικός όρος', word_cat='Ναυτικοί όροι', key='ναυτικοιοροι', topics=true },
['νευρολογία'] = { link='νευρολογία', linkshow='νευρολογία', word_cat='Νευρολογία', key='νευρολογια', topics=true },
['νεολογισμός'] = { link='νεολογισμός', linkshow='νεολογισμός', word_cat='Νεολογισμοί', key='νεολογισμοι', ety=true },
-- νόημα βλ. χωρίς νόημα
['νομ'] = { link='νομική', linkshow='νομικός όρος', word_cat='Νομικοί όροι', key='νομικοιοροι', topics=true },
['νόμισμα'] = { link='νόμισμα', linkshow='νόμισμα', word_cat='Νομίσματα', key='νομισματα', topics=true },

-- ο
['οδοντιατρική'] = { link='οδοντιατρική', linkshow='οδοντιατρική', word_cat='Οδοντιατρική', key='οδοντιατρικη', topics=true },
['οικείο'] = { link='οικείος', linkshow='οικείο', word_cat='Οικείοι όροι', key='οικειοιοροι', style=true },
['οικεία σημ'] = { link='οικείος', linkshow='οικείο', word_cat='Οικείες σημασίες όρων', key='οικειεσσημασιεσ', style=true },
['οικογένεια'] = { link='οικογένεια', linkshow='οικογένεια', word_cat='Οικογένεια', key='οικογενεια', topics=true },
['οικοδομική'] = { link='οικοδομική', linkshow='οικοδομική', word_cat='Οικοδομική', key='οικοδομικη', topics=true },
['οικολογία'] = { link='οικολογία', linkshow='οικολογία', word_cat='Οικολογία', key='οικολογια', topics=true },
['οικονομία'] = { link='οικονομία', linkshow='οικονομία', word_cat='Οικονομία', key='οικονομια', topics=true },
['ομοτική έκφραση'] = { link='ομοτική έκφραση', linkshow='ομοτική έκφραση', word_cat='Ομοτικές εκφράσεις', key='ομοτικεσεκφρασεισ', gramm=true },

-- όνομα = βλ [[Πρότυπο:όνομα]]
['όνομα ζώου'] = { link='ζωωνύμιο', linkshow='όνομα ζώου', word_cat='Ονόματα ζώων', key='ζωωνονοματα', topics=true },
['ονοματεπώνυμο'] = { link='ονοματεπώνυμο', linkshow='ονοματεπώνυμο', word_cat='Ονοματεπώνυμα', key='ονοματεπωνυμα', topics=true },
['οπλισμός'] = { link='οπλισμός', linkshow='οπλισμός', word_cat='Οπλισμός', key='οπλισμοσ', topics=true },
['οπτική'] = { link='οπτική', linkshow='οπτική', word_cat='Οπτική', key='οπτικη', topics=true },
['ορνιθολογία'] = { link='ορνιθολογία', linkshow='ορνιθολογία', word_cat='Ορνιθολογία', key='ορνιθολογια', topics=true },
['ορυκτολογία'] = { link='ορυκτολογία', linkshow='ορυκτολογία', word_cat='Ορυκτολογία', key='ορυκτολογια', topics=true },
['όσπριο'] = { link='όσπριο', linkshow='όσπριο', word_cat='Όσπρια', key='οσπρια', topics=true, word_cat1='Φυτά' },

-- π
['πάθηση'] = { link='πάθηση', linkshow='πάθηση', word_cat='Παθήσεις', key='πάθηση', topics=true },
['παιχνίδι'] = { link='παιχνίδι', linkshow='παιχνίδι', word_cat='Παιχνίδια', key='παιχνιδια', topics=true },
	-- βλ. και σκάκι
['παιχνίδι-αντικείμενο'] = { link='παιχνίδι', linkshow='παιχνίδι', word_cat='Παιχνίδια, αντικείμενα', key='παιχνιδιααντικειμενα', topics=true },
['παλαιογραφία'] = { link='παλαιογραφία', linkshow='παλαιογραφία', word_cat='Παλαιογραφία', key='παλαιογραφια', topics=true },
['παλαιοντολογία'] = { link='παλαιοντολογία', linkshow='παλαιοντολογία', word_cat='Παλαιοντολογία', key='παλαιοντολογια', topics=true },
['πάπυρος'] = { link='πάπυρος', linkshow='σε πάπυρο', word_cat='Λέξεις που μαρτυρούνται σε παπύρους', key='παπυροσ', other=true },
['παραμύθι'] = { link='παραμύθι', linkshow='παραμύθι', word_cat='Παραμύθια', key='παραμυθια', topics=true },
['παρετυμολογία'] = { link='παρετυμολογία', linkshow='παρετυμολογία', word_cat='Παρετυμολογίες', key='παρετυμολογιεσ', ety=true },
['παρομοίωση'] = { link='παρομοίωση', linkshow='παρομοίωση', word_cat='Παρομοιώσεις', key='παρομοιωσεισ', style=true },
['παρωνύμιο'] = { link='παρωνύμιο', linkshow='παρωνύμιο', word_cat='Παρωνύμια', key='παρωνυμια', topics=true },
['παρωχημένο'] = { link='παρωχημένος', linkshow='παρωχημένο', word_cat='Παρωχημένοι όροι', key='παρωχημενοιοροι', style=true },
['παρωχ γραφή'] = { link='παρωχημένος', linkshow='παρωχημένο', word_cat='Όροι με παρωχημένη γραφή', key='παρωχημενηγραφη', style=true },
['παρωχ σημ'] = { link='παρωχημένος', linkshow='παρωχημένο', word_cat='Παρωχημένες σημασίες όρων', key='παρωχημενεσσημασιεσ', style=true },
	-- όπως στο [[παιδί]] με τη σημασία αγόρι Υποψήφια Κατηγορία:Παρωχημένες σημασίες όρων
['πατριδωνυμικό'] = { link='πατριδωνυμικό', linkshow='πατριδωνυμικό', word_cat='Πατριδωνυμικά', key='πατριδωνυμικα', topics=true },

['πατρότητα'] = { link='πατρότητα', linkshow='', word_cat='Όροι με πατρότητα', key='πατροτητα', ety=true }, 
	-- null ΧΩΡΙΣ κείμενο check [[it's all Greek to me]]
	-- [[:en:Category:Coinages by language]] What is a good translation of [[coinage]] ??

['πατρωνυμικό'] = { link='πατρωνυμικό', linkshow='πατρωνυμικό', word_cat='Πατρωνυμικά', key='πατρωνυμικα', topics=true },
-- πληροφορική = βλ. Παράρτημα στο τέλος της σελίδας

['περικοπή'] = { link='περικοπή', linkshow='περικοπή του', word_cat='Περικοπές', key='περικοπεσ', ety=true },
	-- special: always without parenthesis. With 0=- it writes only περικοπή, whithout the word 'του'
	-- cf περικοπές = άφεση, αφαίρεση, συγκοπή (απλολογία)

['περιληπτικό'] = { link='περιληπτικός', linkshow='περιληπτικό', word_cat='Περιληπτικοί όροι', key='περιληπτικοιοροι', style=true },
-- περιστασιακή σύνθεση -- βλ. σύνθετα
['πολιτική'] = { link='πολιτική', linkshow='πολιτική', word_cat='Πολιτική', key='πολιτικη', topics=true },
['ποτό'] = { link='ποτό', linkshow='ποτό', word_cat='Ποτά', key='ποτα', topics=true },
['πτηνό'] = { link='πτηνό', linkshow='πτηνό', word_cat='Πτηνά', key='πτηνα', topics=true, word_cat1='Ζώα' },
['προεξαγγελτικό'] = { link='προεξαγγελτικός', linkshow='προεξαγγελτικό', word_cat='Προεξαγγελτικά', key='προεξαγγελτικα', style=true },
['προσφώνηση'] = { link='προσφώνηση', linkshow='προσφώνηση', word_cat='Προσφωνήσεις', key='προσφωνησεισ', style=true },
['προσωνυμία'] = { link='προσωνυμία', linkshow='προσωνυμία', word_cat='Προσωνυμίες', key='προσωνυμιεσ', topics=true },
['προφορικό'] = { link='προφορικός', linkshow='προφορικό', word_cat='Προφορικοί όροι', key='προφορικοιοροι', style=true },

-- ρ
-- ρηματ... βλ. και τριτοπρόσωπο ρήμα, απρόσωπο, ελλειπτικό, επιτατικό, βλ χπαθ κλπ
['ρημ επίθ'] = { link='ρηματικό επίθετο', linkshow='ρηματικό επίθετο', word_cat='Ρηματικά επίθετα', key='ρηματικαεπιθετα', gramm=true },

-- σ
['σεισμολογία'] = { link='σεισμολογία', linkshow='σεισμολογία', word_cat='Σεισμολογία', key='σεισμολογια', topics=true },
['σημείο στίξης'] = { link='σημείο στίξης', linkshow='σημείο στίξης', word_cat='Σημεία στίξης', key='σημειαστιξησ', topics=true },
['σκάκι'] = { link='σκάκι', linkshow='σκάκι', word_cat='Σκάκι', key='σκακι', topics=true },
['σκωπτικό'] = { link='σκωπτικός', linkshow='σκωπτικό', word_cat='Σκωπτικοί όροι', key='σκωπτικοιοροι', style=true },
['σκωπτ σημ'] = { link='σκωπτικός', linkshow='σκωπτικό', word_cat='Σκωπτικές σημασίες όρων', key='σκωπτικεσσημασιεσ', style=true },
['σπάνιο'] = { link='σπάνιος', linkshow='σπάνιο', word_cat='Σπάνιοι όροι', key='σπανιοιοροι', style=true },
	-- ['σπάνιο επ'] = { link='σπάνιος', linkshow='σπάνιο', word_cat='Σπάνια επώνυμα', key='σπανιαεπωνυμα', style=true },
	['σπάν-κλ-ουσ'] = { link='σπάνιος', linkshow='σπάνιο', word_cat='Σπάνιοι κλιτικοί τύποι ουσιαστικών', key='κλιτικοισπανιοι', gramm=true },
	['σπάν-κλ-κυρ'] = { link='σπάνιος', linkshow='σπάνιο', word_cat='Σπάνιοι κλιτικοί τύποι κυρίων ονομάτων', key='κλιτικοισπανιοικυριων', gramm=true },
	['σπάν-κλ-επ'] = { link='σπάνιος', linkshow='σπάνιο', word_cat='Σπάνιοι κλιτικοί τύποι - ανδρικά επώνυμα', key='κλιτικοισπανιοι', gramm=true },
	['σπάν-κλ-επίθ'] = { link='σπάνιος', linkshow='σπάνιο', word_cat='Σπάνιοι κλιτικοί τύποι επιθέτων', key='κλιτικοισπανιοι', gramm=true },
	['σπάν-κλ-μετ'] = { link='σπάνιος', linkshow='σπάνιο', word_cat='Σπάνιοι κλιτικοί τύποι μετοχών', key='κλιτικοισπανιοι', gramm=true },
	['σπάν-κλ-ρημ'] = { link='σπάνιος', linkshow='σπάνιο', word_cat='Σπάνιοι ρηματικοί τύποι', key='ρηματικοισπανιοι', gramm=true },
	['σπάνια σημ'] = { link='σπάνιος', linkshow='σπάνιο', word_cat='Σπάνιες σημασίες όρων', key='σπανιεσσημασιεσ', style=true },
['στατιστική'] = { link='στατιστική', linkshow='στατιστική', word_cat='Στατιστική', key='στατιστικη', topics=true },
['στρατιωτικός όρος'] = { link='στρατιωτικός', linkshow='στρατιωτικός όρος', word_cat='Στρατιωτικοί όροι', key='στρατιωτικοιοροι', topics=true },
['στρατ βαθμός'] = { link='στρατιωτικός', linkshow='στρατιωτικός βαθμός', word_cat='Στρατιωτικοί βαθμοί', key='βαθμοιστρατιωτικοι', topics=true },
['στρατ αργκό'] = { link='αργκό', linkshow='στρατιωτική αργκό', word_cat='Στρατιωτική αργκό', key='αργκοστρατιωτικη', style=true },
['στοιχειώδες σωματίδιο'] = { link='σωματίδιο', linkshow='στοιχειώδες σωματίδιο', word_cat='Στοιχειώδη σωματίδια', key='στοιχειωδησωματιδια', topics=true },
-- special: alwyas without parenthesis. With 0=- it writes only συμφυρμός, whitout the word 'των'
['συμφυρμός'] = { link='συμφυρμός', linkshow='συμφυρμός των', word_cat='Συμφυρμοί', key='συμφυρμοι', ety=true },
['συνηρημένο'] = { link='συνηρημένος', linkshow='συνηρημένο', word_cat='Συνηρημένοι όροι', key='συνηρημενοιοροι', gramm=true },
	['σνρ επίθετο'] = { link='συνηρημένος', linkshow='συνηρημένο', word_cat='Συνηρημένα επίθετα', key='συνηρημεναεπιθετα', gramm=true },
	['σνρ μετοχή'] = { link='συνηρημένος', linkshow='συνηρημένο', word_cat='Συνηρημένες μετοχές', key='συνηρημενεσμετοχεσ', gramm=true },
	['σνρ ουσιαστικό'] = { link='συνηρημένος', linkshow='συνηρημένο', word_cat='Συνηρημένα ουσιαστικά', key='συνηρημεναουσιαστικα', gramm=true },
	['σνρ ρήμα'] = { link='συνηρημένος', linkshow='συνηρημένο', word_cat='Συνηρημένα ρήματα', key='συνηρημεναρηματα', gramm=true },
-- σύνθετα: να προστεθούν και άλλα (ενδοκεντρικό κλπ)
	['αντικειμενικό σύνθετο'] = { link='σύνθετο', linkshow='αντικειμενικό σύνθετο', word_cat='Αντικειμενικά σύνθετα', key='συνθετααντικειμενικα', ety=true },
	['κτητικό σύνθετο'] = { link='σύνθετο', linkshow='κτητικό σύνθετο', word_cat='Κτητικά σύνθετα', key='συνθετακτητικα', ety=true },
	['περιστασιακή σύνθεση'] = { link='περιστασιακή σύνθεση', linkshow='περιστασιακή σύνθεση', word_cat='Περιστασιακές συνθέσεις', key='περιστασιασκεσσυνθεσεις', ety=true }, -- βλ. descr στο auto cat/data
	['παρατακτικό σύνθετο'] = { link='σύνθετο', linkshow='παρατακτικό σύνθετο', word_cat='Παρατακτικά σύνθετα', key='συνθεταπαρατακτικα', ety=true },
	['προσδιοριστικό σύνθετο'] = { link='σύνθετο', linkshow='προσδιοριστικό σύνθετο', word_cat='Προσδιοριστικά σύνθετα', key='συνθεταπροσδιοριστικα', ety=true },
['συσκευή'] = { link='συσκευή', linkshow='συσκευή', word_cat='Συσκευές', key='συσκευεσ', topics=true },
['σύστημα γραφής'] = { link='γραφή', linkshow='σύστημα γραφής', word_cat='Συστήματα γραφής', key='γραφησσυστηματα', topics=true },
['σχήμα λόγου'] = { link='σχήμα λόγου', linkshow='σχήμα λόγου', word_cat='Σχήματα λόγου', key='σχηματαλογου', style=true },
['σχόλιο'] = { link='σχόλιο', linkshow='σε σχόλια', word_cat='Λέξεις που μαρτυρούνται σε σχόλια', key='σχολια', other=true },

-- τ
-- μόνο για γενικούς όρους. Για ταξινομικούς όρους ΒΑΘΜΙΔΩΝ (οικογένειες, γένη, είδη κ.λπ.) βλ. [[Πρότυπο: ταξ]]
['ταξινομία'] = { link='ταξινομία', linkshow='ταξινομία', word_cat='Ταξινομία', key='ταξινομια', topics=true },

['τέχνη'] = { link='τέχνη', linkshow='τέχνη', word_cat='Τέχνες', key='τεχνεσ', topics=true },
['τεχνικός όρος'] = { link='τεχνικός', linkshow='τεχνικός όρος', word_cat='Τεχνικοί όροι', key='τεχνικοιοροι', topics=true },
	-- το 'τεχνικός όρος' έχει ειδική σημασία στην ετυμολογία των αρχαίων ελληνικών.
['τεχνολογία'] = { link='τεχνολογία', linkshow='τεχνολογία', word_cat='Τεχνολογία', key='τεχνολογια', topics=true },
['τεχνολογία τροφίμων'] = { link='τεχνολογία τροφίμων', linkshow='τεχνολογία τροφίμων', word_cat='Τεχνολογία τροφίμων', key='τεχνολογιατροφιμων', topics=true },
['τηλεπικοινωνίες'] = { link='τηλεπικοινωνία', linkshow='τηλεπικοινωνίες', word_cat='Τηλεπικοινωνίες', key='τηλεπικοινωνιεσ', topics=true },
['τοπωνύμιο'] = { link='τοπωνύμιο', linkshow='τοπωνύμιο', word_cat='Τοπωνύμια', key='τοπωνυμια', topics=true },	-- δείτε και [[Πρότυπο:τόπος]]
['τριτοπρόσωπο ρήμα'] = { link='τριτοπρόσωπο ρήμα', linkshow='τριτοπρόσωπο ρήμα', word_cat='Τριτοπρόσωπα ρήματα', key='τριτοπροσωπαρηματα', gramm=true },
['τρόφιμα'] = { link='τρόφιμο', linkshow='τρόφιμο', word_cat='Τρόφιμα', key='τροφιμα', topics=true },
['τυριά'] = { link='τυρί', linkshow='τυρί', word_cat='Τυριά', key='τυρια', topics=true },
['τυπογραφία'] = { link='τυπογραφία', linkshow='τυπογραφία', word_cat='Τυπογραφία', key='τυπογραφια', topics=true },

-- υ
['υβριστικό'] = { link='υβριστικός', linkshow='υβριστικό', word_cat='Υβριστικοί όροι', key='υβριστικοιοροι', style=true },
-- υποκοριστικά, αντί για ετικέτα χρησιμοποιείται το [[Πρότυπο:υποκ]] -- Για ετυμολογίες βλ. [[Πρότυπο:υπο]] για Κατηγορία:Λέξεις με υποκοριστικό επίθημα...
['υδρωνύμιο'] = { link='υδρωνύμιο', linkshow='υδρωνύμιο', word_cat='Υδρωνύμια', key='υδρωνυμια', topics=true },

	-- διατηρείται εδώ μόνο για περιπτώσεις παραδρομής
	-- να αποφασιστεί αν θα χρησιμοποιείται μόνο το [[Πρότυπο:υποκ]]
	['υπο'] = { link='υποκοριστικό', linkshow='υποκοριστικό', word_cat='Υποκοριστικά ουσιαστικά', key='υποκοριστικαουσιαστικα', style=true }, -- defautl = ουσιαστικό
	['υπο επίθετο'] = { link='υποκοριστικό', linkshow='υποκοριστικό', word_cat='Υποκοριστικά επίθετα', key='υποκοριστικαεπιθετα', style=true },
	['υπο επίθημα'] = { link='υποκοριστικό', linkshow='υποκοριστικό', word_cat='Υποκοριστικά επιθήματα', key='υποκοριστικαεπιθηματα', style=true },
	['υπο επίρρημα'] = { link='υποκοριστικό', linkshow='υποκοριστικό', word_cat='Υποκοριστικά επιρρήματα', key='υποκοριστικαεπιρρηματα', style=true },
	['υπο κύριο'] = { link='υποκοριστικό', linkshow='υποκοριστικό', word_cat='Υποκοριστικά κύρια ονόματα', key='υποκοριστικακυρια', style=true },
	['υπο ουσ'] = { link='υποκοριστικό', linkshow='υποκοριστικό', word_cat='Υποκοριστικά ουσιαστικά', key='υποκοριστικαουσιαστικα', style=true },

['κατά δεύτερο υποκορισμό'] = { link='υποκορισμός', linkshow='κατά δεύτερο υποκορισμό', word_cat='Όροι κατά δεύτερο υποκορισμό', key='υποκοριστικοι2', style=true },
['υφάσματα'] = { link='ύφασμα', linkshow='ύφασμα', word_cat='Υφάσματα', key='υφασματα', topics=true },
['υπόδηση'] = { link='υπόδηση', linkshow='υπόδηση', word_cat='Υπόδηση', key='υποδηση', topics=true },

-- φ
['φαγητά'] = { link='φαγητά', linkshow='φαγητά', word_cat='Φαγητά', key='φαγητα', topics=true },
['φαρμακευτική'] = { link='φαρμακευτική', linkshow='φαρμακευτική', word_cat='Φαρμακευτική', key='φαρμακευτικη', topics=true },
['φίδι'] = { link='φίδι', linkshow='φίδι', word_cat='Φίδια', key='φιδια', topics=true, word_cat1='Ζώα' },
['φιλολογία'] = { link='φιλολογία', linkshow='φιλολογία', word_cat='Φιλολογία', key='φιλολογια', topics=true },
['φιλοσοφία'] = { link='φιλοσοφία', linkshow='φιλοσοφία', word_cat='Φιλοσοφία' , key='φιλοσοφια', topics=true },
['φρούτο'] = { link='φρούτο', linkshow='φρούτο', word_cat='Φρούτα', key='φρουτα', topics=true },
['φυσική'] = { link='φυσική', linkshow='φυσική', word_cat='Φυσική', key='φυσικη', topics=true },
['φυσιολογία'] = { link='φυσιολογία', linkshow='φυσιολογία', word_cat='Φυσιολογία', key='φυσιολογια', topics=true },
['φυτό'] = { link='φυτό', linkshow='φυτό', word_cat='Φυτά', key='φυτα', topics=true }, -- this is a word_cat1
['φωνή ζώου'] = { link='ζώο', linkshow='φωνή ζώου', word_cat='Φωνές ζώων', key='φωνεσζωων', topics=true },
-- βλ. και 'ζωο...'

['φωνητική'] = { link='φωνητική', linkshow='φωνητική', word_cat='Φωνητική', key='φωνητικη', topics=true },
['φωνολογία'] = { link='φωνολογία', linkshow='φωνολογία', word_cat='Φωνολογία', key='φωνολογια', topics=true },
['φωνητικό αλφάβητο ΝΑΤΟ'] = { link='φωνητικό αλφάβητο', linkshow='φωνητικό αλφάβητο ΝΑΤΟ', word_cat='Φωνητικό αλφάβητο ΝΑΤΟ', key='φωνητικοαλφαβητονατο', topics=true },
['φωτογραφία'] = { link='φωτογραφία', linkshow='φωτογραφία', word_cat='Φωτογραφία', key='φωτογραφια', topics=true },

-- χ
['χαϊδευτικό'] = { link='χαϊδευτικός', linkshow='χαϊδευτικό', word_cat='Χαϊδευτικοί όροι', key='χαιδευτικοιοροι', style=true },
	-- κυρίως για χαϊδευτικά ονόματα = hypocoristic names. βλ. και θωπευτικό = endearing
['χαρακτήρας'] = { link='χαρακτήρας', linkshow='χαρακτήρας', word_cat='Χαρακτήρες', key='χαρακτηρεσ', topics=true }, -- Σύμβολα τυπογραφικά όπως λιγκατούρες, [[δίσιγμα]], για παραπομπές
['χαρακτήρας Χαν'] = { link='Χαν', linkshow='χαρακτήρας Χαν', word_cat='Χαρακτήρες Χαν', key='χαρακτηρεσχαν', other=true }, -- Σύμβολα
['χαρακτήρας κάντζι'] = { link='κάντζι', linkshow='χαρακτήρας κάντζι', word_cat='Χαρακτήρες κάντζι', key='χαρακτηρεσκαντζι', other=true }, -- Σύμβολα

['χαρτοπαίγνιο'] = { link='χαρτοπαίγνιο', linkshow='χαρτοπαίγνιο', word_cat='Χαρτοπαίγνια', key='χαρτοπαιγνια', topics=true },
['χημεία'] = { link='χημεία', linkshow='χημεία', word_cat='Χημεία', key='χημεια', topics=true },
['χημική ένωση'] = { link='χημική ένωση', linkshow='χημική ένωση', word_cat='Χημικές ενώσεις', key='χημικεσενωσεισ', topics=true },

-- χρησιμοποιείται για ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ξένων λημμάτων. Για ελληνικά, βλ. πίνακα [[Πρότυπο:στοιχείο]]
-- link: βλ. [[Πρότυπο:χημ-στοιχείο]] με text=ειδική φράση
['χημ-στοιχείο'] = { link='χημικό στοιχείο', linkshow='χημικό στοιχείο', word_cat='Χημικά στοιχεία', key='χημικαστοιχεια', topics=true },
-- link: βλ. [[Πρότυπο:χημ-σύμβολο]] με text=ειδική φράση και γλώσσα = uni (μόνο για ΔΙΕΘΝΗ σύμβολα)
['χημ-σύμβολο'] = { link='χημικό σύμβολο', linkshow='χημικό σύμβολο', word_cat='Χημικά σύμβολα', key='χημικασυμβολα', topics=true },

['χορός'] = { link='χορός', linkshow='χορός', word_cat='Χορός', key='χοροσ', topics=true },
['χπαθ'] = { link='παθητική φωνή', linkshow='χωρίς παθητική φωνή', word_cat='Ρήματα χωρίς παθητική φωνή', key='χωρισπαθητικηφωνη', gramm=true },
['χριστιανισμός'] = { link='χριστιανισμός', linkshow='χριστιανισμός', word_cat='Χριστιανισμός', key='χριστιανισμοσ', topics=true },

-- ΠΡΟΣΟΧΗ: το [[Πρότυπο:χρωμ]] δίνει χωρματιστό κουτάκι δείγματος
['χρώμα'] = { link='χρώμα', linkshow='χρώμα', word_cat='Χρώματα', key='χρωματα', topics=true },

['χυδαίο'] = { link='χυδαίος', linkshow='χυδαίο', word_cat='Χυδαιολογίες', key='χυδαιολογιεσ', style=true },
['χωρίς νόημα'] = { link='νόημα', linkshow='λέξη χωρίς νόημα', word_cat='Λέξεις χωρίς νόημα', key='χωρισνοημα', style=true },
	-- βλ. [[Συζήτηση:τσιριτρό]]
	
-- ψ
['ψάρι'] = { link='ψάρι', linkshow='ψάρι', word_cat='Ψάρια', key='ψαρια', topics=true, word_cat1='Ζώα' },
['ψευδοδάνειο'] = { link='ψευδοδάνειο', linkshow='ψευδοδάνειο', word_cat='Ψευδοδάνεια', key='ψευδοδανεια', ety=true },
['ψυχιατρική'] = { link='ψυχιατρική', linkshow='ψυχιατρική', word_cat='Ψυχιατρική', key='ψυχιατρικη', topics=true },
['ψυχολογία'] = { link='ψυχολογία', linkshow='ψυχολογία', word_cat='Ψυχολογία', key='ψυχολογια', topics=true },

-- ω
['ωκεανογραφία'] = { link='ωκεανογραφία', linkshow='ωκεανογραφία', word_cat='Ωκεανογραφία', key='ωκεανογραφια', topics=true }, -- όπως στο Π:Χρηστικό

-- ============ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (οι συντομογραφίες στο [[Module:labels/alias]]#Παράρτημα πληροφορικής 
-- [[:Κατηγορία:Πληροφορική]]
['πληροφορική'] = { link='πληροφορική', linkshow='πληροφορική', word_cat='Πληροφορική', key='πληροφορικη', topics=true },
-- μήπως Κατ. Προγραμματισμός - HTML ?
['HTML'] = { link='HTML', linkshow='HTML', word_cat='HTML', key='hmtl', topics=true },
['αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός'] = { link='αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός', linkshow='αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός', word_cat='Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός', key='αντικειμενοστραφησ', topics=true },
['βάσεις δεδομένων'] = { link='βάση δεδομένων', linkshow='βάσεις δεδομένων', word_cat='Βάσεις δεδομένων', key='βασεισδεδομενων', topics=true },
['γλώσσες προγραμματισμού'] = { link='γλώσσα προγραμματισμού', linkshow='γλώσσες προγραμματισμού', word_cat='Γλώσσες προγραμματισμού', key='γλωσσεσπρογραμματισμου', topics=true },
-- special link [[δίκτυο υπολογιστών]]
['διαδικτυακή αργκό'] = { link='αργκό', linkshow='διαδικτυακή αργκό', word_cat='Διαδικτυακή αργκό', key='αργκοδιαδικτυακη', style=true },
['διαδίκτυο'] = { link='διαδίκτυο', linkshow='διαδίκτυο', word_cat='Διαδίκτυο', key='διαδικτυο', topics=true },
['δίκτυο υπολογιστών'] = { link='δίκτυο υπολογιστών', linkshow='δίκτυο υπολογιστών', word_cat='Δίκτυο υπολογιστών', key='δικτυουπολογιστων', topics=true },
['επιστήμη υπολογιστών'] = { link='επιστήμη υπολογιστών', linkshow='επιστήμη υπολογιστών', word_cat='Επιστήμη υπολογιστών', key='επιστημηυπολογιστων', topics=true },
['κανονικές εκφράσεις'] = { link='κανονική έκφραση', linkshow='κανονικές εκφράσεις', word_cat='Κανονικές εκφράσεις', key='κανονικεσεκφρασεισ', topics=true },
-- Μήπως να λάβει ένδειξη πληροφορική - μεταγλώττιση (δεν είναι σαφές αν μιλάμε για ραδιόφωνο, τηλεόραση)
['λογισμικό'] = { link='λογισμικό', linkshow='λογισμικό', word_cat='Λογισμικό', key='λογισμικο', topics=true },
['μεταγλώττιση'] = { link='μεταγλώττιση', linkshow='πληροφορική-μεταγλώττιση', word_cat='Μεταγλώττιση - πληροφορική', key='μεταγλωττισηπληροφορικη', topics=true },
['προγραμματισμός'] = { link='προγραμματισμός', linkshow='προγραμματισμός', word_cat='Προγραμματισμός', key='προγραμματισμοσ', topics=true },
['υλικό υπολογιστή'] = { link='hardware', linkshow='υλικό υπολογιστή', word_cat='Υλικό υπολογιστή', key='υλικουπολογιστη', topics=true },

-- και
['C++'] = { link='C++', linkshow='C++', word_cat='C++', key='c++', topics=true },
['Java'] = { link='Java', linkshow='Java', word_cat='Java', key='java', topics=true },
['Perl'] = { link='Perl', linkshow='Perl', word_cat='Perl', key='perl', topics=true },
['Python'] = { link='Python', linkshow='Python', word_cat='Python', key='python', topics=true },


-- ====================== ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ======================== --
-- ΧΩΡΙΣ να δίνουν Κατηγορίες προς το παρόν. Ετικέτες ύφους κλπ. Να σκεφτούμε αν θέλουμε Κατηγορία
['αμετάβατο'] = { link='αμετάβατος', linkshow='αμετάβατο', word_cat='-', key='αμεταβατα', gramm=true },
['αρχαϊκό'] = { link='αρχαϊκός', linkshow='αρχαϊκό', word_cat='-', key='αρχαικοιοροι', style=true },
['καθομιλουμένη'] = { link='καθομιλουμένη', linkshow='καθομιλουμένη', word_cat='-', key='καθομιλουμενη', style=true },
['καταχρηστικά'] = { link='καταχρηστικός', linkshow='καταχρηστικά', word_cat='-', key='-', style=true },
['μεταβατικό'] = { link='μεταβατικός', linkshow='μεταβατικό', word_cat='-', key='μεταβατικο', gramm=true },
['μτβ+αμτβ'] = { link='μεταβατικός', linkshow='μεταβατικό & αμετάβατο', word_cat='-', key='μεταβατικοκαιαμεταβατο', gramm=true }, -- [[break]]

-- ============================
-- σημάνσεις που μοιάζουν με ετικέτες, αλλά δεν είναι χαρακτηρισμοί.
-- προστίθενται εδώ, μόνο για την περίπτωση που χρησιμοποιηθεί το {{ετ|....}} εκ παραδρομής
['γενικότερα'] = { link='γενικά', linkshow='γενικότερα', word_cat='-', key='-', other=true },
['ειδικότερα'] = { link='ειδικά', linkshow='ειδικότερα', word_cat='-', key='-', other=true },
['εσφαλμένα'] = { link = "εσφαλμένος", linkshow = "εσφαλμένα", word_cat='-', key='-', other=true },
['κτεπε'] = { link = "κατ' επέκταση", linkshow = "κατ’ επέκταση", word_cat='-', key='-', other=true },
['κυριολεκτικά'] = { link='κυριολεκτώ', linkshow='κυριολεκτικά', word_cat='-', key='-', other=true },
-- [[Πρότυπο:κυριολ+μτφρ]]
-- συναισθ = συναισθηματικά φορτισμένη λέξη -- όπως στο ΛΚΝ για το [[φουκαρατζίκος]]
['σνκδ'] = { link = "συνεκδοχικά", linkshow = "συνεκδοχικά", word_cat='-', key='-', other=true },
}