Module:labels >> Module:labels/data     << Module:labels/τεκμηρίωση   → πρότυπο ετικετών {{ετ}}
Module:labels >> Module:labels/alias
Για κάθε νέα εισαγωγή, ενημερώνουμε

το Module:auto cat/data/topics (για τα topics=true)
ή το Module:auto cat/data/style (για τα style=true)
ή το Module:auto cat/data (για τα ety=true, gramm=true)

--[=[
ΟΔΗΓΙΕΣ - INSTRUCTIONS
	Load this module using mw.loadData(), not using require() which is intended for modules with functions.
	USE e.g.: local data = mw.loadData("Module:XXX/data")
		IF: local module_path = 'Module:YYY'
		USE: local data = mw.loadData(module_path .."/data")
	HOW to call it:
		data.xxxx, or: data[xxx]['the category keyword']
]=]--

--[=[ ΕΙΔΗ ετικετών 2020.08.21.
	Εδώ υπάρχουν ετικέτες χαρακτηρισμών που δημιουργούνται με το [[Πρότυπο:ετ]]
		ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ (όπως 'topics=ture') 
		ΥΦΟΥΣ (όπως 'style=true', 
		ετυμολογικές (όπως 'ety=true').
		γραμματικής (όπως 'gramm=true')
	Όλες οι συντομογραφίες τους, στο [[Module:labels/alias]]
	Η ετικέτα, συνήθως, στον ενικό, εκτός από τηλεπικοινωνίες. Η Κατηγορία, στον πληθυντικό εκτός από το σκάκι.
	Τα περιγραφικά ύφους, ουδέτερο (π.χ. λόγιο, λογοτεχνικά), εξαίρεση: γενικότερα, ειδικότερα...
	Δεν θα βρείτε εδώ:
		Ειδικά πρότυπα έχουν τα τοπωνύμια ([[Module:topos/kind]]), ονόματα ([[Πρότυπο:όνομα]]) και επώνυμα ([[Πρότυπο:επώνυμο]]).
	Η ενεργοποίηση Κατηγοριών γίνεται αντίστοιχα στο [[Module:auto cat/data]] 
		και ειδικά για τις θεματικές, στο [[Module:auto cat/data/topics]]
ΟΡΟΙ - 'keys'
* label = αυτό που ΠΡΕΠΕΙ να γράψει ο συντάκτης - Δείτε και εναλλακτικές γραφές στο [[Module:labels/alias]]
* link = η λέξη που θα γίνει σύνδεσμος
* linkshow = η λέξη που φαίνεται στο σύνδεσμο
* word_cat = η Κατηγορία
* key ?? είναι απαραίτητο εδώ?? Υπάρχει στο [[Module:auto cat/data]]
* γενικές κατηγοριοποιήσιες με τιμή true ή false (δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Είναι ένδειξη για την Κατηγορία του)
* ?? κατηγορίες που ίσως χρειάζονται αλλαγή ή διαγραφή
parent Categories, key κατάταξης της Κατηγορίας, descr (descriptions), etc, are written at [[Module:auto cat/data]] 

* Special. for περικοπή του, συμφυρμός των, the parameter 0=- (noparenthesis) erases instead the second word.

ΔΟΜΗ
	Ετικέτες α...ω που δίνουν Κατηγορίες
	Παράρτημα Πληροφορικής
	Ετικέτες ύφους α...ω που ΔΕΝ δίνουν Κατηγορίες

Προσθέστε με το μοντέλο:
label['ο'] = { link='ο', linkshow='α', word_cat='α', key='α', topics=true },
PROBLEMS
	* πατρότητα What is a good translation of [[coinage]] ?
]=]--

 
-- TEST with word_cat '' Check with [[Πρότυπο:ετ]] as {{ετ|γραφές|0=-}} noparenthesis at lemma [[ταινία]]


--label['-'] = { link='<span style="color:#b22222; font-size:16px;">Παρακαλούμε, επιλέξτε μία ετικέτα από τη [[Module:labels/data|συλλογή μας]]!</span>', linkshow='', word_cat='Σφάλματα στο πρότυπο ετικέτας' },

 
--test word [[tennis]], [[τένις]]

-- ====================== ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ======================== --
-- α ... ω 
	-- για κάθε είδος τοπωνυμίου, βλ. [[Πρότυπο:τόπος]], [[Module:topos]]
	-- Παράρτημα Πληροφορικής, στο τέλος της σελίδας

return {

-- α
['αγγλισμός'] = { link='αγγλισμός', linkshow='αγγλισμός', word_cat='Αγγλισμοί', key='αγγλισμοι', style=true },
['αεροπορικός όρος'] = { link='αεροπορία', linkshow='αεροπορικός όρος', word_cat='Αεροπορικοί όροι', key='αεροπορικοιοροι', topics=true },
['αθλητισμός'] = { link='αθλητισμός', linkshow='αθλητισμός', word_cat='Αθλητισμός', key='αθλητισμοσ', topics=true },
['ακουστική'] = { link='ακουστική', linkshow='ακουστική', word_cat='Ακουστική', key='ακουστικη', topics=true },
-- αλφάβητο: βλ. φωνητικό αλφάβητο
['άλγεβρα'] = { link='άλγεβρα', linkshow='άλγεβρα', word_cat='Άλγεβρα', key='αλγεβρα', topics=true },
['αλιεία'] = { link='αλιεία', linkshow='αλιεία', word_cat='Αλιεία', key='αλιεια', topics=true },
['αλληλοπαθητικό'] = { link='αλληλοπαθητικός', linkshow='αλληλοπαθητικό', word_cat='Αλληλοπαθητικά ρήματα', key='αλληλοπαθητικο', gramm=true },
['αλφάβητο'] = { link='αλφάβητο', linkshow='αλφάβητο', word_cat='Αλφάβητα', key='αλφαβητα', topics=true }, -- Δείτε και Συστήματα Γραφής
['αμερ γρ'] = { link='αμερικανική γραφή', linkshow='αμερικανική γραφή', word_cat='Αμερικανική γραφή', key='αμερικανικηγραφη', style=true },
		-- βλ. και βρετ γρ
['αμινοξύ'] = { link='αμινοξύ', linkshow='αμινοξύ', word_cat='Αμινοξέα', key='αμινοξεα', topics=true },
['άμπελος'] = { link='άμπελος', linkshow='ποικιλία αμπέλου', word_cat='Ποικιλίες αμπέλου', key='αμπελοςποικιλιες', topics=true, extra1='Αμπελουργία' },
	['άμπελος-ελλ'] = { link='άμπελος', linkshow='ελληνική ποικιλία αμπέλου', word_cat='Ελληνικές ποικιλίες αμπέλου', key='ελληνικεσαμπελοςποικιλιες', topics=true, extra1='Αμπελουργία' },
['αμπελουργία'] = { link='αμπελουργία', linkshow='αμπελουργία', word_cat='Αμπελουργία', key='αμπελουργία', topics=true },
['αναδανεισμός'] = { link='αναδανεισμός', linkshow='αναδανεισμός', word_cat='Αναδανεισμοί', key='αναδανεισμοι', ety=true },
['αναδιπλασιασμός'] = { link='αναδιπλασιασμός', linkshow='με αναδιπλασιασμό', word_cat='Θέματα λέξεων με αναδιπλασιασμό', key='αναδιπλασιασμοι', ety=true }, 
	-- π.χ. [[ἀγωγός]] -- Δεν αφορά γραμματικές κατηγορίες (παρακείμενοι, μετοχές), αλλά την ετυμολογία του θέματός τους
	-- βλ. και εκφραστικός αναδιπλασιασμός
['αναδρομικός'] = { link='αναδρομικός σχηματισμός', linkshow='αναδρομικός σχηματισμός', word_cat='Λέξεις από αναδρομικό σχηματισμό', key='αναδανεισμοι', ety=true },
['ανατομία'] = { link='ανατομία', linkshow='ανατομία', word_cat='Ανατομία', key='ανατομια', topics=true },
['άνεμος'] = { link='άνεμος', linkshow='άνεμος', word_cat='Άνεμοι', key='ανεμοι', topics=true },
['ανθρώπινο σώμα'] = { link='σώμα', linkshow='ανθρώπινο σώμα', word_cat='Ανθρώπινο σώμα', key='σωμα', topics=true }, -- ήδη υπήρχε χειρόγραφη κατηγορία
['αντιδάνειο'] = { link='αντιδάνειο', linkshow='αντιδάνειο', word_cat='Αντιδάνεια', key='αντιδανεια', ety=true },
['λόγιο αντιδάνειο'] = { link='αντιδάνειο', linkshow='αντιδάνειο', word_cat='Λόγια αντιδάνεια', key='αντιδανειαλογια', ety=true }, -- όπως ΛΚΝ [[γάγγλιο]]
['αντικείμενο'] = { link='αντικείμενο', linkshow='αντικείμενο', word_cat='Αντικείμενα', key='αντικειμενα', topics=true },
-- αντωνυμίες
	['αναφορική αντωνυμία'] = { link='αντωνυμία', linkshow='αναφορική αντωνυμία', word_cat='Αναφορικές αντωνυμίες', key='ειδοσαναφορικεσαντωνυμιεσ', gramm=true },
	['αόριστη αντωνυμία'] = { link='αντωνυμία', linkshow='αόριστη αντωνυμία', word_cat='Αόριστες αντωνυμίες', key='ειδοσαοριστεσαντωνυμιεσ', gramm=true },
	['αυτοπαθής αντωνυμία'] = { link='αντωνυμία', linkshow='αυτοπαθής αντωνυμία', word_cat='Αυτοπαθείς αντωνυμίες', key='ειδοσαυτοπαθεισαντωνυμιεσ', gramm=true },
	['δεικτική αντωνυμία'] = { link='αντωνυμία', linkshow='δεικτική αντωνυμία', word_cat='Δεικτικές αντωνυμίες', key='ειδοσδεικτικεσαντωνυμιεσ', gramm=true },
	['επιμεριστική αντωνυμία'] = { link='αντωνυμία', linkshow='επιμεριστική αντωνυμία', word_cat='Επιμεριστικές αντωνυμίες', key='ειδοσεπιμεριστικεσαντωνυμιεσ', gramm=true },
	['ερωτηματική αντωνυμία'] = { link='αντωνυμία', linkshow='ερωτηματική αντωνυμία', word_cat='Ερωτηματικές αντωνυμίες', key='ειδοσερωτηματικεσαντωνυμιεσ', gramm=true },
	['κτητική αντωνυμία'] = { link='αντωνυμία', linkshow='κτητική αντωνυμία', word_cat='Κτητικές αντωνυμίες', key='ειδοσκτητικεσαντωνυμιεσ', gramm=true },
	['οριστική αντωνυμία'] = { link='αντωνυμία', linkshow='οριστική αντωνυμία', word_cat='Οριστικές αντωνυμίες', key='ειδοσοριστικεσαντωνυμιεσ', gramm=true },
	['προσωπική αντωνυμία'] = { link='αντωνυμία', linkshow='προσωπική αντωνυμία', word_cat='Προσωπικές αντωνυμίες', key='ειδοσπροσωπικεσαντωνυμιεσ', gramm=true },
-- αντιμετάθεση, alias μετάθεση
['άπαξ'] = { link='άπαξ λεγόμενον', linkshow='άπαξ λεγόμενον', word_cat='Άπαξ λεγόμενα', key='απαξλεγομενα', ety=true },
['απαρχ'] = { link='απαρχαιωμένο', linkshow='απαρχαιωμένο', word_cat='Απαρχαιωμένοι όροι', key='απαρχαιοωμενοιοροι', style=true }, -- όπως ΛΚΝ [[όμμα]]
['απλολογία'] = { link='απλολογία', linkshow='απλολογία', word_cat='Απλολογίες', key='απλολογιεσ', ety=true }, -- όπως ΛΚΝ, π.χ. [[χαράκι]] = απλολογία του χαρακάκι
['αποθετικό'] = { link='αποθετικό ρήμα', linkshow='αποθετικό ρήμα', word_cat='Ρήματα χωρίς ενεργητική φωνή', key='χωρισενεργητικηφωνη', gramm=true },
['απρόσωπο ρήμα'] = { link='απρόσωπο ρήμα', linkshow='απρόσωπο ρήμα', word_cat='Απρόσωπα ρήματα', key='απροσωπαρηματα', gramm=true },
['αργκό'] = { link='αργκό', linkshow='αργκό', word_cat='Αργκό', key='αργκο', style=true },
	-- βλ. και στρατ αργκό, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: διαδικτυακή αργκό
['αριθμός'] = { link='αριθμός', linkshow='αριθμητικό σύμβολο', word_cat='Αριθμητικά σύμβολα', key='αριθμητικασυμβολα', topics=true },
--αριθμητικά:
	['απόλυτο αριθμητικό'] = { link='απόλυτο αριθμητικό', linkshow='απόλυτο αριθμητικό', word_cat='Αριθμητικά απόλυτα', key='απολυτα', gramm=true },
	['τακτικό αριθμητικό'] = { link='τακτικό αριθμητικό', linkshow='τακτικό αριθμητικό', word_cat='Αριθμητικά τακτικά', key='τακτικα', gramm=true },
	['αναλογικό αριθμητικό'] = { link='αναλογικός', linkshow='αναλογικό αριθμητικό', word_cat='Αριθμητικά αναλογικά', key='αναλογικα', gramm=true },
	['πολλαπλασιαστικό αριθμητικό'] = { link='πολλαπλασιαστικός', linkshow='πολλαπλασιαστικό αριθμητικό', word_cat='Αριθμητικά πολλαπλασιαστικά', key='πολλαπλασιαστικα', gramm=true },
	['περιληπτικό αριθμητικό'] = { link='περιληπτικός', linkshow='περιληπτικό αριθμητικό', word_cat='Αριθμητικά περιληπτικά', key='περιληπτικα', gramm=true },
	['αριθμητικό πρόθημα'] = { link='πρόθημα', linkshow='αριθμητικό πρόθημα', word_cat='Αριθμητικά προθήματα', key='προθηματα', gramm=true },
['αριθμητική'] = { link='αριθμητική', linkshow='αριθμητική', word_cat='Αριθμητική', key='αριθμητικη', topics=true },
['αρχαιολογία'] = { link='αρχαιολογία', linkshow='αρχαιολογία', word_cat='Αρχαιολογία', key='αρχαιολογια', topics=true },

['αρχαιοπρεπές'] = { link='αρχαιοπρεπής', linkshow='αρχαιοπρεπές', word_cat='Αρχαιοπρεπείς όροι', key='αρχαιοπρεπεισοροι', style=true },
	-- check [[αγείρω]] -- [[Βικιλεξικό:Διαχείριση_κατηγοριών/2020#Πρόταση_ενοποίησης_για_Κατηγορία_λόγιο_-_αρχαιοπρεπές]] 

['αρχιτεκτονική'] = { link='αρχιτεκτονική', linkshow='αρχιτεκτονική', word_cat='Αρχιτεκτονική', key='αρχιτεκτονικη', topics=true },
['αστέρας'] = { link='αστέρας', linkshow='αστέρας', word_cat='Αστέρες', key='αστερεσ', topics=true },
['αστερισμός'] = { link='αστερισμός', linkshow='αστερισμός', word_cat='Αστερισμοί', key='αστερισμοι', topics=true },
['αστρολογία'] = { link='αστρολογία', linkshow='αστρολογία', word_cat='Αστρολογία', key='αστρολογια', topics=true },
['αστροναυτική'] = { link='αστροναυτική', linkshow='αστροναυτική', word_cat='Αστροναυτική', key='αστροναυτικη', topics=true },
['αστρονομία'] = { link='αστρονομία', linkshow='αστρονομία', word_cat='Αστρονομία', key='αστρονομια', topics=true },
['αφηγηματολογία'] = { link='αφηγηματολογία', linkshow='αφηγηματολογία', word_cat='Αφηγηματολογία', key='αφηγηματολογια', topics=true },		-- ??

-- β
['βαθμός'] = { link='βαθμός', linkshow='βαθμός ιεραρχίας', word_cat='Βαθμοί ιεραρχίας', key='βαθμοι0', topics=true },
	['βαθμός πυροσβ'] = { link='πυροσβεστική', linkshow='βαθμός πυροσβεστικής', word_cat='Βαθμοί πυροσβεστικής', key='βαθμοιπυροσβεστικησ', topics=true },
	['βαθμός αστυν'] = { link='αστυνομία', linkshow='βαθμός αστυνομίας', word_cat='Βαθμοί αστυνομίας', key='βαθμοιαστυνομιασ', topics=true },
	-- βαθμός στρατιωτικός = βλ. στρατιωτικός βαθμός
	-- πιθανές Κατηγορίες: Βαθμοί διοικητικοί
['βιβλιογραφική παραπομπή'] = { link='βιβλιογραφία', linkshow='βιβλιογραφική παραπομπή', word_cat='Βιβλιογραφικές παραπομπές', key='βιβλιογραφικεσπαραπομπεσ', topics=true },
	-- δοκιμαστική
['βιολογία'] = { link='βιολογία', linkshow='βιολογία', word_cat='Βιολογία', key='βιολογια', topics=true },
['βιοχημεία'] = { link='βιοχημεία', linkshow='βιοχημεία', word_cat='Βιοχημεία', key='βιοχημεια', topics=true },
['βοτανική'] = { link='βοτανική', linkshow='βοτανική', word_cat='Βοτανική', key='βοτανικη', topics=true },
['βότανο'] = { link='βότανο', linkshow='βότανο', word_cat='Βότανα', key='βοτανα', topics=true },
['βουδισμός'] = { link='βουδισμός', linkshow='βουδισμός', word_cat='Βουδισμός', key='βουδισμοσ', topics=true },
['βρετ γρ'] = { link='βρετανική γραφή', linkshow='βρετανική γραφή', word_cat='Βρετανική γραφή', key='βρετανικηγραφη', style=true },
		-- Σημείωση: Εννοείται: μη οξφορδιανή γραφή -- οι βρετανικές γραφές και μορφές είναι κύρια λήμματα στο ελληνικό Βικιλεξικό
		-- βλ και αμερικανική γραφή

-- γ
['γαλλισμός'] = { link='γαλλισμός', linkshow='γαλλισμός', word_cat='Γαλλισμοί', key='γαλλισμοι', style=true },
['γαστρονομία'] = { link='γαστρονομία', linkshow='γαστρονομία', word_cat='Γαστρονομία', key='γαστρονομια', topics=true },
['γενετική'] = { link='γενετική', linkshow='γενετική', word_cat='Γενετική', key='γενετικη', topics=true },
['γεωγραφία'] = { link='γεωγραφία', linkshow='γεωγραφία', word_cat='Γεωγραφία', key='γεωγραφια', topics=true },
['γεωλογία'] = { link='γεωλογία', linkshow='γεωλογία', word_cat='Γεωλογία', key='γεωλογια', topics=true },
['γεωμετρία'] = { link='γεωμετρία', linkshow='γεωμετρία', word_cat='Γεωμετρία', key='γεωμετρικα', topics=true },
['γεωπονία'] = { link='γεωπονία', linkshow='γεωπονία', word_cat='Γεωπονία', key='γεωπονια', topics=true },
['γλυκό'] = { link='γλυκό', linkshow='γλυκό', word_cat='Γλυκά', key='γλυκα', topics=true },
['γλυπτική'] = { link='γλυπτική', linkshow='γλυπτική', word_cat='Γλυπτική', key='γλυπτικη', topics=true },

-- [[Πρότυπο:γλώσσες]] - ΠΡΟΣΟΧΗ σύγκρουση με [[Πρότυπο:γλώσσα]]
['γλώσσα'] = { link='γλώσσα', linkshow='γλώσσα', word_cat='Γλώσσες', key='γλωσσεσ', topics=true },

['γλωσσοδέτης'] = { link='γλωσσοδέτης', linkshow='γλωσσοδέτης', word_cat='Γλωσσοδέτες', key='γλωσσοδετεσ', style=true },
['γλωσσολογία'] = { link='γλωσσολογία', linkshow='γλωσσολογία', word_cat='Γλωσσολογία', key='γλωσσολογια', topics=true },
['γράμμα'] = { link='γράμμα', linkshow='γράμμα', word_cat='Γράμματα', key='γραμματα', topics=true },
['γραμματική'] = { link='γραμματική', linkshow='γραμματική', word_cat='Γραμματική', key='γραμματικη', topics=true },
['γραφή'] = { link='γραφή', linkshow='γραφές', word_cat='Γραφή', key='γραφεσ', topics=true },
['γραφική ύλη'] = { link='γραφική ύλη', linkshow='γραφική ύλη', word_cat='Γραφική ύλη', key='γραφικηυλη', topics=true },

-- δ
['δασοκομία'] = { link='δασοκομία', linkshow='δασοκομία', word_cat='Δασοκομία', key='δασοκομια', topics=true },
['δεινόσαυρος'] = { link='δεινόσαυρος', linkshow='δεινόσαυρος', word_cat='Δεινόσαυροι', key='δεινοσαυροι', topics=true },
['δέντρο'] = { link='δέντρο', linkshow='δέντρο', word_cat='Δέντρα', key='δεντρα', topics=true },
['διαφήμιση'] = { link='διαφήμιση', linkshow='διαφήμιση', word_cat='Διαφημίσεις', key='διαφημισεισ', topics=true },
['διακριτικό σημάδι'] = { link='διακριτικό', linkshow='διακριτικό σημάδι', word_cat='Διακριτικά σημάδια', key='διακριτικασημαδια', topics=true },

-- ε
['ΕΕ'] = { link='Ευρωπαϊκή Ένωση', linkshow='Ευρωπαϊκή Ένωση', word_cat='Ευρωπαϊκή Ένωση', key='εε', topics=true }, -- για τις χώρες, βλ. [[Module:topos/where]]
['εθνικό'] = { link='εθνωνυμικό', linkshow='εθνικό όνομα', word_cat='Εθνικά ονόματα', key='εθνικαονοματα', topics=true },
['έθνος'] = { link='εθνωνύμιο', linkshow='εθνωνύμιο', word_cat='Εθνωνύμια', key='εθνωνυμια', topics=true },
['εκκλησιαστικό'] = { link='εκκλησιαστικός', linkshow='εκκλησιαστικός όρος', word_cat='Εκκλησιαστικοί όροι', key='εκκλησιαστικοιοροι', style=true },
['εκπαίδευση'] = { link='εκπαίδευση', linkshow='εκπαίδευση', word_cat='Εκπαίδευση', key='εκπαιδευση', topics=true },
['εκτύπωση'] = { link='εκτύπωση', linkshow='εκτύπωση', word_cat='Εκτύπωση', key='εκτυπωση', topics=true },
['εκφραστικό'] = { link='εκφραστικός', linkshow='εκφραστικό', word_cat='Εκφραστικοί όροι', key='εκφραστικοιοροι', style=true },
['εκφραστικός αναδιπλασιασμός'] = { link='αναδιπλασιασμός', linkshow='εκφραστικός αναδιπλασιασμός', word_cat='Εκφραστικοί αναδιπλασιασμοί', key='εκφραστικοιαναδιπλασιασμοι', style=true },
['ελλειπτικό ουσιαστικό'] = { link='ελλειπτικός', linkshow='ελλειπτικό ουσιαστικό', word_cat='Ελλειπτικά ουσιαστικά', key='ελλειπτικαουσιαστικα', gramm=true },
['ελλειπτικό ρήμα'] = { link='ελλειπτικός', linkshow='ελλειπτικό ρήμα', word_cat='Ελλειπτικά ρήματα', key='ελλειπτικαρηματα', gramm=true },
['εμφατικό'] = { link='εμφατικός', linkshow='εμφατικό', word_cat='Εμφατικά', key='εμφατικα', style=true },
['ενδυμασία'] = { link='ενδυμασία', linkshow='ενδυμασία', word_cat='Ενδυμασία', key='ενδυμασια', topics=true },
['εντομολογία'] = { link='εντομολογία', linkshow='εντομολογία', word_cat='Εντομολογία', key='εντομολογια', topics=true },
['επάγγελμα'] = { link='επάγγελμα', linkshow='επάγγελμα', word_cat='Επαγγέλματα', key='επαγγελματα', topics=true },
['επιδημιολογία'] = { link='επιδημιολογία', linkshow='επιδημιολογία', word_cat='Επιδημιολογία', key='επιδημιολογία', topics=true },
-- επίθετο βλ. ρηματικό επίθετο
-- επιρρήματα
	['αναφορικό επίρρημα'] = { link='επίρρημα', linkshow='αναφορικό επίρρημα', word_cat='Αναφορικά επιρρήματα', key='ειδοσαναφορικαεπιρρηματα', gramm=true },
	['ποσοτικό επίρρημα'] = { link='επίρρημα', linkshow='ποσοτικό επίρρημα', word_cat='Ποσοτικά επιρρήματα', key='ειδοσποσοτικαεπιρρηματα', gramm=true },
	['τοπικό επίρρημα'] = { link='επίρρημα', linkshow='τοπικό επίρρημα', word_cat='Τοπικά επιρρήματα', key='ειδοστοπικαεπιρρηματα', gramm=true },
	['τροπικό επίρρημα'] = { link='επίρρημα', linkshow='τροπικό επίρρημα', word_cat='Τροπικά επιρρήματα', key='ειδοστροπικαεπιρρηματα', gramm=true },
	['χρονικό επίρρημα'] = { link='επίρρημα', linkshow='χρονικό επίρρημα', word_cat='Χρονικά επιρρήματα', key='ειδοσχρονικαεπιρρηματα', gramm=true },
['έπιπλο'] = { link='έπιπλο', linkshow='έπιπλο', word_cat='Έπιπλα', key='επιπλα', topics=true },
['επιστ'] = { link='επιστημονικός', linkshow='επιστημονικός όρος', word_cat='Επιστημονικοί όροι', key='επιστημονικοιοροι', topics=true },		-- ??
['επιστήμη'] = { link='επιστήμη', linkshow='επιστήμη', word_cat='Επιστήμες', key='επιστημεσ', topics=true },
['επιτατικό'] = { link='επιτατικός', linkshow='επιτατικό', word_cat='Επιτατικοί όροι', key='επιτατικοιοροι', gramm=true },
['επιτατικό επίθετο'] = { link='επιτατικός', linkshow='επιτατικό επίθετο', word_cat='Επιτατικά επίθετα', key='επιτατικοεπιθετο', gramm=true },
['επιτατικό επιφώνημα'] = { link='επιτατικός', linkshow='επιτατικό επιφώνημα', word_cat='Επιτατικά επιφωνήματα', key='επιτατικοεπιφωνημα', gramm=true }, -- [[τρισαλί]]
['επιτατική μετοχή'] = { link='επιτατικός', linkshow='επιτατική μετοχή ως επίθετο', word_cat='Επιτατικές μετοχές', key='επιτατικημετοχη', gramm=true },
['επιτατικό ουσιαστικό'] = { link='επιτατικός', linkshow='επιτατικό ουσιαστικό', word_cat='Επιτατικά ουσιαστικά', key='επιτατικοουσιαστικο', gramm=true },
['επιτατικό ρήμα'] = { link='επιτατικός', linkshow='επιτατικό ρήμα', word_cat='Επιτατικά ρήματα', key='επιτατικορημα', gramm=true },
['εποχή'] = { link='εποχή', linkshow='εποχή', word_cat='Εποχές', key='εποχεσ', topics=true },
-- επώνυμο = βλ. [[Πρότυπο:επώνυμο]]
['επωνυμία'] = { link='επωνυμία', linkshow='επωνυμία', word_cat='Επωνυμίες', key='επωνυμιεσ', topics=true },
['εραλδική'] = { link='εραλδική', linkshow='εραλδική', word_cat='Εραλδική', key='εραλδικη', topics=true },
['εργαλείο'] = { link='εργαλείο', linkshow='εργαλείο', word_cat='Εργαλεία', key='εργαλεια', topics=true },
['ερπετολογία'] = { link='ερπετολογία', linkshow='ερπετολογία', word_cat='Ερπετολογία', key='ερπετολογια', topics=true },
['ευφημισμός'] = { link='ευφημισμός', linkshow='ευφημισμός', word_cat='Ευφημισμοί', key='ευφημισμοι', style=true },

-- ζ
['ζωγραφική'] = { link='ζωγραφική', linkshow='ζωγραφική', word_cat='Ζωγραφική', key='ζωγραφικη', topics=true },
['ζωολογία'] = { link='ζωολογία', linkshow='ζωολογία', word_cat='Ζωολογία', key='ζωολογια', topics=true },
-- ζωωνύμιο = βλ. όνομα ζώωου
-- βλ. και 'φωνές ζώων'

-- η
['ηθική'] = { link='ηθική', linkshow='ηθική', word_cat='Ηθική', key='ηθικη', topics=true },
['ηλεκτρολογία'] = { link='ηλεκτρολογία', linkshow='ηλεκτρολογία', word_cat='Ηλεκτρολογία', key='ηλεκτρολογια', topics=true },
['ηλεκτρονική'] = { link='ηλεκτρονική', linkshow='ηλεκτρονική', word_cat='Ηλεκτρονική', key='ηλεκτρονικη', topics=true },
['ημέρα'] = { link='ημέρα', linkshow='ημέρα', word_cat='Μέρες της εβδομάδας', key='μερεστησεβδομαδασ', topics=true },
['ηχομιμητικό'] = { link='ηχομιμητικός', linkshow='ηχομιμητική λέξη', word_cat='Ηχομιμητικές λέξεις', key='ηχομιμητικεσλεξεισ', ety=true },

-- θ
['θάμνος'] = { link='θάμνος', linkshow='θάμνος', word_cat='Θάμνοι', key='θαμνοι', topics=true },
['θέατρο'] = { link='θέατρο', linkshow='θέατρο', word_cat='Θέατρο', key='θεατρο', topics=true },
['θεωνύμιο'] = { link='θεωνύμιο', linkshow='θεωνύμιο', word_cat='Θεωνύμια', key='θεωνυμια', topics=true },
['θεωρία συνόλων'] = { link='θεωρία συνόλων', linkshow='θεωρία συνόλων', word_cat='Θεωρία συνόλων', key='θεωριασυνολων', topics=true },
['θρησκεία'] = { link='θρησκεία', linkshow='θρησκεία', word_cat='Θρησκεία', key='θρησκεια', topics=true },

-- ι
['ιατρική'] = { link='ιατρική', linkshow='ιατρική', word_cat='Ιατρική', key='ιατρικη', topics=true },
['ιδιωματικό'] = { link='ιδιωματικός', linkshow='ιδιωματικό', word_cat='Ιδιωματισμοί', key='ιδιωματισμοι', style=true },
['ινδουισμός'] = { link='ινδουισμός', linkshow='ινδουισμός', word_cat='Ινδουισμός', key='ινδουισμοσ', topics=true },
['ιουδαϊσμός'] = { link='ιουδαϊσμός', linkshow='ιουδαϊσμός', word_cat='Ιουδαϊσμός', key='ιουδαισμοσ', topics=true },
['ισλαμισμός'] = { link='ισλαμισμός', linkshow='ισλαμισμός', word_cat='Ισλαμισμός', key='ισλαμισμοσ', topics=true },
['ιστορία'] = { link='ιστορία', linkshow='ιστορία', word_cat='Ιστορία', key='ιστορια', topics=true },
['ιχθυολογία'] = { link='ιχθυολογία', linkshow='ιχθυολογία', word_cat='Ιχθυολογία', key='ιχθυολογια', topics=true },

-- κ
['καρδιολογία'] = { link='καρδιολογία', linkshow='καρδιολογία', word_cat='Καρδιολογία', key='καρδιολογια', topics=true },
-- κατα δεύτερο υποκορισμό = βλ. υ
['καφές'] = { link='καφές', linkshow='καφές', word_cat='Καφέδες', key='καφεδεσ', topics=true },
['κεραμική'] = { link='κεραμική', linkshow='κεραμική', word_cat='Κεραμική', key='κεραμικη', topics=true },
['κινηματογράφος'] = { link='κινηματογράφος', linkshow='κινηματογράφος', word_cat='Κινηματογράφος', key='κινηματογραφοσ', topics=true },
['κοινωνιολογία'] = { link='κοινωνιολογία', linkshow='κοινωνιολογία', word_cat='Κοινωνιολογία', key='κοινωνιολογια', topics=true },
['κομμωτική'] = { link='κομμωτική', linkshow='κομμωτική', word_cat='Κομμωτική', key='κομμωτικη', topics=true },
['κορονοϊός'] = { link='κορονοϊός', linkshow='κορονοϊός', word_cat='Κορονοϊός', key='κορονοϊός', topics=true },
['κοσμετολογία'] = { link='κοσμετολογία', linkshow='κοσμετολογία', word_cat='Κοσμετολογία', key='κοσμετολογια', topics=true },
['κόσμημα'] = { link='κόσμημα', linkshow='κόσμημα', word_cat='Κοσμήματα', key='κοσμηματα', topics=true },
['κουζινικά'] = { link='κουζινικά', linkshow='κουζινικά', word_cat='Κουζινικά', key='κουζινικα', topics=true },
['κτηνιατρική'] = { link='κτηνιατρική', linkshow='κτηνιατρική', word_cat='Κτηνιατρική', key='κτηνιατρικη', topics=true },

-- λ
['λαϊκό'] = { link='λαϊκός', linkshow='λαϊκό', word_cat='Λαϊκοί όροι', key='λαικοιοροι', style=true },	-- ύφος = δημώδες
['λαϊκότροπο'] = { link='λαϊκότροπος', linkshow='λαϊκότροπο', word_cat='Λαϊκότροποι όροι', key='λαικοτροποιοροι', style=true },	-- ύφος
['λαογραφία'] = { link='λαογραφία', linkshow='λαογραφία', word_cat='Λαογραφία', key='λαογραφια', topics=true },
['λαχανικό'] = { link='λαχανικό', linkshow='λαχανικό', word_cat='Λαχανικά', key='λαχανικα', topics=true },
['λάχνισμα'] = { link='λάχνισμα', linkshow='λάχνισμα', word_cat='Λαχνίσματα', key='λαχνισματα', topics=true },
-- λέξη χωρίς νόημα βλ. χωρίς νόημα
['λεξικογραφία'] = { link='λεξικογραφία', linkshow='λεξικογραφία', word_cat='Λεξικογραφία', key='λεξικογραφια', topics=true },
['λογική'] = { link='λογική', linkshow='λογική', word_cat='Λογική', key='λογικη', topics=true },

-- συζήτηση: αν πρέπει όλοι οι κλιτικοί να μπουν μαζί σε λόγ-κλ
['λόγιο'] = { link='λόγιος', linkshow='λόγιο', word_cat='Λόγιοι όροι', key='λογιοιοροι', style=true },
['λόγ-κλ-ουσ'] = { link='λόγιος', linkshow='λόγιο', word_cat='Λόγιοι κλιτικοί τύποι ουσιαστικών', key='κλιτικοιλογιοι', gramm=true },
['λόγ-κλ-κυρ'] = { link='λόγιος', linkshow='λόγιο', word_cat='Λόγιοι κλιτικοί τύποι κυρίων ονομάτων', key='κλιτικοιλογιοικυριων', gramm=true },
['λόγ-κλ-επ'] = { link='λόγιος', linkshow='λόγιο', word_cat='Λόγιοι κλιτικοί τύποι - ανδρικά επώνυμα', key='κλιτικοιλογιοι', gramm=true },
['λόγ-κλ-επίθ'] = { link='λόγιος', linkshow='λόγιο', word_cat='Λόγιοι κλιτικοί τύποι επιθέτων', key='κλιτικοιλογιοι', gramm=true },
['λόγ-κλ-μετ'] = { link='λόγιος', linkshow='λόγιο', word_cat='Λόγιοι κλιτικοί τύποι μετοχών', key='κλιτικοιλογιοι', gramm=true },
['λόγ-κλ-ρημ'] = { link='λόγιος', linkshow='λόγιο', word_cat='Λόγιοι ρηματικοί τύποι', key='ρηματικοιλογιοι', gramm=true },
['λόγ-σημ'] = { link='λόγιος', linkshow='λόγιο', word_cat='Λόγιες σημασίες όρων', key='λογιοισημασιεσ', gramm=true },
-- λόγιο αντιδάνειο = βλ. αντιδάνειο

['λογιστική'] = { link='λογιστική', linkshow='λογιστική', word_cat='Λογιστική', key='λογιστικη', topics=true },

-- ΠΡΟΣΟΧΗ:
['λογοτεχνία'] = { link='λογοτεχνία', linkshow='λογοτεχνία', word_cat='Λογοτεχνία', key='λογοτεχνια', topics=true },		-- η τέχνη, όροι για τη λογοτεχνία
['λογοτεχνικό'] = { link='λογοτεχνικός', linkshow='λογοτεχνικό', word_cat='Λογοτεχνικό ύφος', key='λογοτεχνικουφοσ', style=true }, -- ύφος, alias λογοτ

['λουλούδι'] = { link='λουλούδι', linkshow='λουλούδι', word_cat='Λουλούδια', key='λουλουδια', topics=true },	-- προϋπήρχε η Κατηγορία

-- μ
['μαγειρική'] = { link='μαγειρική', linkshow='μαγειρική', word_cat='Μαγειρική', key='μαγειρικη', topics=true },
['μαθηματικά'] = { link='μαθηματικά', linkshow='μαθηματικά', word_cat='Μαθηματικά', key='μαθηματικα', topics=true },
-- μεγεθυντικά, αντί για ετικέτα χρησιμοποιείται το [[Πρότυπο:μεγεθ]] -- Για ετυμολογίες βλ. [[Πρότυπο:με]] για Κατηγορία:Λέξεις με μεγεθυντικό επίθημα...
	-- διατηρείται εδώ μόνο για περιπτώσεις παραδρομής
	['μεγεθυντικό'] = { link='μεγεθυντικό', linkshow='μεγεθυντικό', word_cat='Μεγεθυντικά ουσιαστικά', key='μεγεθυντικαουσιαστικα', style=true }, -- default = ουσιαστικό
	['μεγ'] = { link='μεγεθυντικό', linkshow='μεγεθυντικό', word_cat='Μεγεθυντικά ουσιαστικά', key='μεγεθυντικαουσιαστικα', style=true }, -- default = ουσιαστικό
	['μεγ επίθετο'] = { link='μεγεθυντικό', linkshow='μεγεθυντικό', word_cat='Μεγεθυντικά επίθετα', key='μεγεθυντικαεπιθετα', style=true },
	['μεγ επίθημα'] = { link='μεγεθυντικό', linkshow='μεγεθυντικό', word_cat='Μεγεθυντικά επιθήματα', key='μεγεθυντικαεπιθηματα', style=true },
	['μεγ επίρρημα'] = { link='μεγεθυντικό', linkshow='μεγεθυντικό', word_cat='Μεγεθυντικά επιρρήματα', key='μεγεθυντικαεπιρρηματα', style=true },
	['μεγ κύριο'] = { link='μεγεθυντικό', linkshow='μεγεθυντικό', word_cat='Μεγεθυντικά κύρια ονόματα', key='μεγεθυντικακυρια', style=true },
	['μεγ ουσ'] = { link='μεγεθυντικό', linkshow='μεγεθυντικό', word_cat='Μεγεθυντικά ουσιαστικά', key='μεγεθυντικαουσιαστικα', style=true },

['μέσο μεταφορών'] = { link='μεταφορά', linkshow='μέσο μεταφορών', word_cat='Μέσα μεταφορών', key='μεσαμεταφορων', topics=true },
['μετάθεση'] = { link='μετάθεση', linkshow='μετάθεση', word_cat='Μεταθέσεις', key='μεταθεσεισ', ety=true }, -- όπως [[τούρλα]]
['μετακίνηση τόνου'] = { link='μετακίνηση', linkshow='μετακίνηση τόνου', word_cat='Μετακινήσεις τόνου', key='μετακινησητονου', ety=true },
['μεταλλουργία'] = { link='μεταλλουργία', linkshow='μεταλλουργία', word_cat='Μεταλλουργία', key='μεταλλουργια', topics=true },
['μετεωρολογία'] = { link='μετεωρολογία', linkshow='μετεωρολογία', word_cat='Μετεωρολογία', key='μετεωρολογια', topics=true },
['μετρική'] = { link='μετρική', linkshow='μετρική', word_cat='Μετρική', key='μετρικη', topics=true },
['μετωνυμία'] = { link='μετωνυμία', linkshow='μετωνυμία', word_cat='Μετωνυμίες', key='μετωνυμιεσ', style=true },
['μήνας'] = { link='μήνας', linkshow='μήνας', word_cat='Μήνες', key='μηνεσ', topics=true },
['μήνας του αττικού ημερολογίου'] = { link='αττικό ημερολόγιο', linkshow='μήνας του αττικού ημερολογίου', word_cat='Μήνες του αττικού ημερολογίου', key='μηνεστουαττικουημερολογιου', topics=true },
['μητρωνυμικό'] = { link='μητρωνυμικό', linkshow='μητρωνυμικό', word_cat='Μητρωνυμικά', key='μητρωνυμια', topics=true },
['μηχανή'] = { link='μηχανή', linkshow='μηχανή', word_cat='Μηχανές', key='μηχανεσ', topics=true },
['μηχανική'] = { link='μηχανική', linkshow='μηχανική', word_cat='Μηχανική', key='μηχανικη', topics=true },
['μηχανολογία'] = { link='μηχανολογία', linkshow='μηχανολογία', word_cat='Μηχανολογία', key='μηχανολογια', topics=true },
['μικροβιολογία'] = { link='μικροβιολογία', linkshow='μικροβιολογία', word_cat='Μικροβιολογία', key='μικροβιολογια', topics=true },
['μόδα'] = { link='μόδα', linkshow='μόδα', word_cat='Μόδα', key='μοδα', topics=true },
['μονάδα μέτρησης'] = { link='μονάδα μέτρησης', linkshow='μονάδα μέτρησης', word_cat='Μονάδες μέτρησης', key='μοναδαμετρησησ', topics=true },
['μουσική'] = { link='μουσική', linkshow='μουσική', word_cat='Μουσική', key='μουσικη', topics=true },
['μουσ όργ'] = { link='μουσικό όργανο', linkshow='μουσικό όργανο', word_cat='Μουσικά όργανα', key='μουσικαοργανα', topics=true },
['μπαχαρικό'] = { link='μπαχαρικό', linkshow='μπαχαρικό', word_cat='Μπαχαρικά', key='μπαχαρικα', topics=true },
-- μυθολογία και είδη
	['μυθολογία'] = { link='μυθολογία', linkshow='μυθολογία', word_cat='Μυθολογία', key='μυθολογια', topics=true },
	['ελληνική μυθολογία'] = { link='μυθολογία', linkshow='ελληνική μυθολογία', word_cat='Ελληνική μυθολογία', key='ελληνικημυθολογια', topics=true },
	['αγγλική μυθολογία'] = { link='αγγλικός', linkshow='αγγλική μυθολογία', word_cat='Αγγλική μυθολογία', key='αγγλικημυθολογια', topics=true },
	['αιγυπτιακή μυθολογία'] = { link='αιγυπτιακός', linkshow='αιγυπτιακή μυθολογία', word_cat='Αιγυπτιακή μυθολογία', key='αιγυπτιακημυθολογια', topics=true },
	['καταλανική μυθολογία'] = { link='καταλανικός', linkshow='καταλανική μυθολογία', word_cat='Καταλανική μυθολογία', key='καταλανικημυθολογια', topics=true },
	['σκανδιναβική μυθολογία'] = { link='σκανδιναβικός', linkshow='σκανδιναβική μυθολογία', word_cat='Σκανδιναβική μυθολογία', key='σκανδιναβικημυθολογια', topics=true },
	['ρωμαϊκή μυθολογία'] = { link='ρωμαϊκός', linkshow='ρωμαϊκή μυθολογία', word_cat='Ρωμαϊκή μυθολογία', key='ρωμαικημυθολογια', topics=true },
['μυκητολογία'] = { link='μυκητολογία', linkshow='μυκητολογία', word_cat='Μυκητολογία', key='μυκητολογια', topics=true },

-- ν
['ναυπηγική'] = { link='ναυπηγική', linkshow='ναυπηγική', word_cat='Ναυπηγικοί όροι', key='ναυπηγικοιοροι', topics=true },
['ναυπηγικός όρος'] = { link='ναυπηγική', linkshow='ναυπηγικός όρος', word_cat='Ναυπηγικοί όροι', key='ναυπηγικοιοροι', topics=true },
['ναυτικός όρος'] = { link='ναυτικός', linkshow='ναυτικός όρος', word_cat='Ναυτικοί όροι', key='ναυτικοιοροι', topics=true },
['νευρολογία'] = { link='νευρολογία', linkshow='νευρολογία', word_cat='Νευρολογία', key='νευρολογια', topics=true },
['νεολογισμός'] = { link='νεολογισμός', linkshow='νεολογισμός', word_cat='Νεολογισμοί', key='νεολογισμοι', ety=true },
-- νόημα βλ. χωρίς νόημα
['νομ'] = { link='νομική', linkshow='νομικός όρος', word_cat='Νομικοί όροι', key='νομικοιοροι', topics=true },
['νόμισμα'] = { link='νόμισμα', linkshow='νόμισμα', word_cat='Νομίσματα', key='νομισματα', topics=true },

-- ο
['οδοντιατρική'] = { link='οδοντιατρική', linkshow='οδοντιατρική', word_cat='Οδοντιατρική', key='οδοντιατρικη', topics=true },
['οικογένεια'] = { link='οικογένεια', linkshow='οικογένεια', word_cat='Οικογένεια', key='οικογενεια', topics=true },
['οικοδομική'] = { link='οικοδομική', linkshow='οικοδομική', word_cat='Οικοδομική', key='οικοδομικη', topics=true },
['οικολογία'] = { link='οικολογία', linkshow='οικολογία', word_cat='Οικολογία', key='οικολογια', topics=true },
['οικονομία'] = { link='οικονομία', linkshow='οικονομία', word_cat='Οικονομία', key='οικονομια', topics=true },
-- όνομα = βλ [[Πρότυπο:όνομα]]
['όνομα ζώου'] = { link='ζωωνύμιο', linkshow='όνομα ζώου', word_cat='Ονόματα ζώων', key='ζωωνονοματα', topics=true },
['ονοματεπώνυμο'] = { link='ονοματεπώνυμο', linkshow='ονοματεπώνυμο', word_cat='Ονοματεπώνυμα', key='ονοματεπωνυμα', topics=true },
['οπλισμός'] = { link='οπλισμός', linkshow='οπλισμός', word_cat='Οπλισμός', key='οπλισμοσ', topics=true },
['οπτική'] = { link='οπτική', linkshow='οπτική', word_cat='Οπτική', key='οπτικη', topics=true },
['ορνιθολογία'] = { link='ορνιθολογία', linkshow='ορνιθολογία', word_cat='Ορνιθολογία', key='ορνιθολογια', topics=true },
['ορυκτολογία'] = { link='ορυκτολογία', linkshow='ορυκτολογία', word_cat='Ορυκτολογία', key='ορυκτολογια', topics=true },
['όσπριο'] = { link='όσπριο', linkshow='όσπριο', word_cat='Όσπρια', key='οσπρια', topics=true },

-- π
['πάθηση'] = { link='πάθηση', linkshow='πάθηση', word_cat='Παθήσεις', key='πάθηση', topics=true },
['παιχνίδι'] = { link='παιχνίδι', linkshow='παιχνίδι', word_cat='Παιχνίδια', key='παιχνιδια', topics=true },
	-- βλ. και σκάκι
['παιχνίδι-αντικείμενο'] = { link='παιχνίδι', linkshow='παιχνίδι', word_cat='Παιχνίδια, αντικείμενα', key='παιχνιδιααντικειμενα', topics=true },
['παλαιογραφία'] = { link='παλαιογραφία', linkshow='παλαιογραφία', word_cat='Παλαιογραφία', key='παλαιογραφια', topics=true },
['παλαιοντολογία'] = { link='παλαιοντολογία', linkshow='παλαιοντολογία', word_cat='Παλαιοντολογία', key='παλαιοντολογια', topics=true },
['παραμύθι'] = { link='παραμύθι', linkshow='παραμύθι', word_cat='Παραμύθια', key='παραμυθια', topics=true },
['παρετυμολογία'] = { link='παρετυμολογία', linkshow='παρετυμολογία', word_cat='Παρετυμολογίες', key='παρετυμολογιεσ', ety=true },
['παρωνύμιο'] = { link='παρωνύμιο', linkshow='παρωνύμιο', word_cat='Παρωνύμια', key='παρωνυμια', topics=true },
['πατριδωνυμικό'] = { link='πατριδωνυμικό', linkshow='πατριδωνυμικό', word_cat='Πατριδωνυμικά', key='πατριδωνυμικα', topics=true },

['πατρότητα'] = { link='πατρότητα', linkshow='', word_cat='Όροι με πατρότητα', key='πατροτητα', ety=true }, 
	-- null ΧΩΡΙΣ κείμενο check [[it's all Greek to me]]
	-- [[:en:Category:Coinages by language]] What is a good translation of [[coinage]] ??

['πατρωνυμικό'] = { link='πατρωνυμικό', linkshow='πατρωνυμικό', word_cat='Πατρωνυμικά', key='πατρωνυμικα', topics=true },
-- πληροφορική = βλ. Παράρτημα στο τέλος της σελίδας

-- special: alwyas without parenthesis. With 0=- it writes only περικοπή, whitout the word 'του'
['περικοπή'] = { link='περικοπή', linkshow='περικοπή του', word_cat='Περικοπές', key='περικοπεσ', ety=true },

['περιληπτικό'] = { link='περιληπτικός', linkshow='περιληπτικό', word_cat='Περιληπτικοί όροι', key='περιληπτικοιοροι', style=true },
-- περιστασιακή σύνθεση -- βλ. σύνθετα
['πολιτική'] = { link='πολιτική', linkshow='πολιτική', word_cat='Πολιτική', key='πολιτικη', topics=true },
['ποτό'] = { link='ποτό', linkshow='ποτό', word_cat='Ποτά', key='ποτα', topics=true },
['προεξαγγελτικό'] = { link='προεξαγγελτικός', linkshow='προεξαγγελτικό', word_cat='Προεξαγγελτικά', key='προεξαγγελτικα', style=true },
['προσφώνηση'] = { link='προσφώνηση', linkshow='προσφώνηση', word_cat='Προσφωνήσεις', key='προσφωνησεισ', style=true },
['προσωνυμία'] = { link='προσωνυμία', linkshow='προσωνυμία', word_cat='Προσωνυμίες', key='προσωνυμιεσ', topics=true },


-- ρ
-- ρηματ... βλ. και τριτοπρόσωπο ρήμα, απρόσωπο, ελλειπτικό, επιτατικό, βλ χπαθ κλπ
['ρημ επίθ'] = { link='ρηματικό επίθετο', linkshow='ρηματικό επίθετο', word_cat='Ρηματικά επίθετα', key='ρηματικαεπιθετα', gramm=true },

-- σ
['σημείο στίξης'] = { link='σημείο στίξης', linkshow='σημείο στίξης', word_cat='Σημεία στίξης', key='σημειαστιξησ', topics=true },
['σκάκι'] = { link='σκάκι', linkshow='σκάκι', word_cat='Σκάκι', key='σκακι', topics=true },
['στατιστική'] = { link='στατιστική', linkshow='στατιστική', word_cat='Στατιστική', key='στατιστικη', topics=true },
['στρατιωτικός όρος'] = { link='στρατιωτικός', linkshow='στρατιωτικός όρος', word_cat='Στρατιωτικοί όροι', key='στρατιωτικοιοροι', topics=true },
['στρατ βαθμός'] = { link='στρατιωτικός', linkshow='στρατιωτικός βαθμός', word_cat='Στρατιωτικοί βαθμοί', key='βαθμοιστρατιωτικοι', topics=true },
['στρατ αργκό'] = { link='αργκό', linkshow='στρατιωτική αργκό', word_cat='Στρατιωτική αργκό', key='αργκοστρατιωτικη', style=true },
['στοιχειώδες σωματίδιο'] = { link='σωματίδιο', linkshow='στοιχειώδες σωματίδιο', word_cat='Στοιχειώδη σωματίδια', key='στοιχειωδησωματιδια', topics=true },

-- special: alwyas without parenthesis. With 0=- it writes only συμφυρμός, whitout the word 'των'
['συμφυρμός'] = { link='συμφυρμός', linkshow='συμφυρμός των', word_cat='Συμφυρμοί', key='συμφυρμοι', ety=true },

-- σύνθετα: να προστεθούν και άλλα (ενδοκεντρικό κλπ)
	['αντικειμενικό σύνθετο'] = { link='σύνθετο', linkshow='αντικειμενικό σύνθετο', word_cat='Αντικειμενικά σύνθετα', key='συνθετααντικειμενικα', ety=true },
	['κτητικό σύνθετο'] = { link='σύνθετο', linkshow='κτητικό σύνθετο', word_cat='Κτητικά σύνθετα', key='συνθετακτητικα', ety=true },
	['περιστασιακή σύνθεση'] = { link='περιστασιακή σύνθεση', linkshow='περιστασιακή σύνθεση', word_cat='Περιστασιακές συνθέσεις', key='περιστασιασκεσσυνθεσεις', ety=true }, -- βλ. descr στο auto cat/data
	['παρατακτικό σύνθετο'] = { link='σύνθετο', linkshow='παρατακτικό σύνθετο', word_cat='Παρατακτικά σύνθετα', key='συνθεταπαρατακτικα', ety=true },
	['προσδιοριστικό σύνθετο'] = { link='σύνθετο', linkshow='προσδιοριστικό σύνθετο', word_cat='Προσδιοριστικά σύνθετα', key='συνθεταπροσδιοριστικα', ety=true },
['συσκευή'] = { link='συσκευή', linkshow='συσκευή', word_cat='Συσκευές', key='συσκευεσ', topics=true },
['σύστημα γραφής'] = { link='γραφή', linkshow='σύστημα γραφής', word_cat='Συστήματα γραφής', key='γραφησσυστηματα', topics=true },
['σχήμα λόγου'] = { link='σχήμα λόγου', linkshow='σχήμα λόγου', word_cat='Σχήματα λόγου', key='σχηματαλογου', style=true },

-- τ
-- μόνο για γενικούς όρους. Για ταξινομικούς όρους ΒΑΘΜΙΔΩΝ (οικογένειες, γένη, είδη κ.λπ.) βλ. [[Πρότυπο: ταξ]]
['ταξινομία'] = { link='ταξινομία', linkshow='ταξινομία', word_cat='Ταξινομία', key='ταξινομια', topics=true },

['τέχνη'] = { link='τέχνη', linkshow='τέχνη', word_cat='Τέχνες', key='τεχνεσ', topics=true },
['τεχνικός όρος'] = { link='τεχνικός', linkshow='τεχνικός όρος', word_cat='Τεχνικοί όροι', key='τεχνικοιοροι', topics=true },
	-- το 'τεχνικός όρος' έχει ειδική σημασία στην ετυμολογία των αρχαίων ελληνικών.
['τεχνολογία'] = { link='τεχνολογία', linkshow='τεχνολογία', word_cat='Τεχνολογία', key='τεχνολογια', topics=true },
['τηλεπικοινωνίες'] = { link='τηλεπικοινωνία', linkshow='τηλεπικοινωνίες', word_cat='Τηλεπικοινωνίες', key='τηλεπικοινωνιεσ', topics=true },
['τοπωνύμιο'] = { link='τοπωνύμιο', linkshow='τοπωνύμιο', word_cat='Τοπωνύμια', key='τοπωνυμια', topics=true },	-- δείτε και [[Πρότυπο:τόπος]]
['τριτοπρόσωπο ρήμα'] = { link='τριτοπρόσωπο ρήμα', linkshow='τριτοπρόσωπο ρήμα', word_cat='Τριτοπρόσωπα ρήματα', key='τριτοπροσωπαρηματα', gramm=true },
['τρόφιμα'] = { link='τρόφιμο', linkshow='τρόφιμο', word_cat='Τρόφιμα', key='τροφιμα', topics=true },
['τυπογραφία'] = { link='τυπογραφία', linkshow='τυπογραφία', word_cat='Τυπογραφία', key='τυπογραφια', topics=true },

-- υ
-- υποκοριστικά, αντί για ετικέτα χρησιμοποιείται το [[Πρότυπο:υποκ]] -- Για ετυμολογίες βλ. [[Πρότυπο:υπο]] για Κατηγορία:Λέξεις με υποκοριστικό επίθημα...

	-- διατηρείται εδώ μόνο για περιπτώσεις παραδρομής
	-- να αποφασιστεί αν θα χρησιμοποιείται μόνο το [[Πρότυπο:υποκ]]
	['υπο'] = { link='υποκοριστικό', linkshow='υποκοριστικό', word_cat='Υποκοριστικά ουσιαστικά', key='υποκοριστικαουσιαστικα', style=true }, -- defautl = ουσιαστικό
	['υπο επίθετο'] = { link='υποκοριστικό', linkshow='υποκοριστικό', word_cat='Υποκοριστικά επίθετα', key='υποκοριστικαεπιθετα', style=true },
	['υπο επίθημα'] = { link='υποκοριστικό', linkshow='υποκοριστικό', word_cat='Υποκοριστικά επιθήματα', key='υποκοριστικαεπιθηματα', style=true },
	['υπο επίρρημα'] = { link='υποκοριστικό', linkshow='υποκοριστικό', word_cat='Υποκοριστικά επιρρήματα', key='υποκοριστικαεπιρρηματα', style=true },
	['υπο κύριο'] = { link='υποκοριστικό', linkshow='υποκοριστικό', word_cat='Υποκοριστικά κύρια ονόματα', key='υποκοριστικακυρια', style=true },
	['υπο ουσ'] = { link='υποκοριστικό', linkshow='υποκοριστικό', word_cat='Υποκοριστικά ουσιαστικά', key='υποκοριστικαουσιαστικα', style=true },

['κατά δεύτερο υποκορισμό'] = { link='υποκορισμός', linkshow='κατά δεύτερο υποκορισμό', word_cat='Όροι κατά δεύτερο υποκορισμό', key='υποκοριστικοι2', style=true },
['υφάσματα'] = { link='ύφασμα', linkshow='ύφασμα', word_cat='Υφάσματα', key='υφασματα', topics=true },
['υπόδηση'] = { link='υπόδηση', linkshow='υπόδηση', word_cat='Υπόδηση', key='υποδηση', topics=true },

-- φ
['φαρμακευτική'] = { link='φαρμακευτική', linkshow='φαρμακευτική', word_cat='Φαρμακευτική', key='φαρμακευτικη', topics=true },
['φίδι'] = { link='φίδι', linkshow='φίδι', word_cat='Φίδια', key='φιδια', topics=true },
['φιλολογία'] = { link='φιλολογία', linkshow='φιλολογία', word_cat='Φιλολογία', key='φιλολογια', topics=true },
['φιλοσοφία'] = { link='φιλοσοφία', linkshow='φιλοσοφία', word_cat='Φιλοσοφία' , key='φιλοσοφια', topics=true },
['φρούτο'] = { link='φρούτο', linkshow='φρούτο', word_cat='Φρούτα', key='φρουτα', topics=true },
['φυσική'] = { link='φυσική', linkshow='φυσική', word_cat='Φυσική', key='φυσικη', topics=true },
['φυσιολογία'] = { link='φυσιολογία', linkshow='φυσιολογία', word_cat='Φυσιολογία', key='φυσιολογια', topics=true },

['φωνή ζώου'] = { link='ζώο', linkshow='φωνή ζώου', word_cat='Φωνές ζώων', key='φωνεσζωων', topics=true },
-- βλ. και 'ζωο...'

['φωνητική'] = { link='φωνητική', linkshow='φωνητική', word_cat='Φωνητική', key='φωνητικη', topics=true },
['φωνολογία'] = { link='φωνολογία', linkshow='φωνολογία', word_cat='Φωνολογία', key='φωνολογια', topics=true },
['φωνητικό αλφάβητο ΝΑΤΟ'] = { link='φωνητικό αλφάβητο', linkshow='φωνητικό αλφάβητο ΝΑΤΟ', word_cat='Φωνητικό αλφάβητο ΝΑΤΟ', key='φωνητικοαλφαβητονατο', topics=true },
['φωτογραφία'] = { link='φωτογραφία', linkshow='φωτογραφία', word_cat='Φωτογραφία', key='φωτογραφια', topics=true },

-- χ
['χαϊδευτικό'] = { link='χαϊδευτικός', linkshow='χαϊδευτικό', word_cat='Χαϊδευτικοί όροι', key='χαιδευτικοιοροι', style=true },
['χαρακτήρας'] = { link='χαρακτήρας', linkshow='χαρακτήρας', word_cat='Χαρακτήρες', key='χαρακτηρεσ', topics=true }, -- Σύμβολα τυπογραφικά όπως λιγκατούρες, [[δίσιγμα]], για παραπομπές
['χαρακτήρας Χαν'] = { link='Χαν', linkshow='χαρακτήρας Χαν', word_cat='Χαρακτήρες Χαν', key='χαρακτηρεσχαν', other=true }, -- Σύμβολα
['χαρακτήρας κάντζι'] = { link='κάντζι', linkshow='χαρακτήρας κάντζι', word_cat='Χαρακτήρες κάντζι', key='χαρακτηρεσκαντζι', other=true }, -- Σύμβολα

['χαρτοπαίγνιο'] = { link='χαρτοπαίγνιο', linkshow='χαρτοπαίγνιο', word_cat='Χαρτοπαίγνια', key='χαρτοπαιγνια', topics=true },
['χημεία'] = { link='χημεία', linkshow='χημεία', word_cat='Χημεία', key='χημεια', topics=true },
['χημική ένωση'] = { link='χημική ένωση', linkshow='χημική ένωση', word_cat='Χημικές ενώσεις', key='χημικεσενωσεισ', topics=true },

-- χρησιμοποιείται για ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ξένων λημμάτων. Για ελληνικά, βλ. πίνακα [[Πρότυπο:στοιχείο]]
-- link: βλ. [[Πρότυπο:χημ-στοιχείο]] με text=ειδική φράση
['χημ-στοιχείο'] = { link='χημικό στοιχείο', linkshow='χημικό στοιχείο', word_cat='Χημικά στοιχεία', key='χημικαστοιχεια', topics=true },
-- link: βλ. [[Πρότυπο:χημ-σύμβολο]] με text=ειδική φράση και γλώσσα = uni (μόνο για ΔΙΕΘΝΗ σύμβολα)
['χημ-σύμβολο'] = { link='χημικό σύμβολο', linkshow='χημικό σύμβολο', word_cat='Χημικά σύμβολα', key='χημικασυμβολα', topics=true },

['χλευαστικό'] = { link='χλευαστικός', linkshow='χλευαστικό', word_cat='Χλευαστικοί όροι', key='χλευαστικοιοροι', style=true },
['χορός'] = { link='χορός', linkshow='χορός', word_cat='Χορός', key='χοροσ', topics=true },
['χπαθ'] = { link='παθητική φωνή', linkshow='χωρίς παθητική φωνή', word_cat='Ρήματα χωρίς παθητική φωνή', key='χωρισπαθητικηφωνη', gramm=true },
['χριστιανισμός'] = { link='χριστιανισμός', linkshow='χριστιανισμός', word_cat='Χριστιανισμός', key='χριστιανισμοσ', topics=true },

-- ΠΡΟΣΟΧΗ: το [[Πρότυπο:χρωμ]] δίνει χωρματιστό κουτάκι δείγματος
['χρώμα'] = { link='χρώμα', linkshow='χρώμα', word_cat='Χρώματα', key='χρωματα', topics=true },

['χυδαίο'] = { link='χυδαίος', linkshow='χυδαίο', word_cat='Χυδαιολογίες', key='χυδαιολογιεσ', style=true },
['χωρίς νόημα'] = { link='νόημα', linkshow='λέξη χωρίς νόημα', word_cat='Λέξεις χωρίς νόημα', key='χωρισνοημα', style=true },
	-- βλ. [[Συζήτηση:τσιριτρό]]
	
-- ψ
['ψευδοδάνειο'] = { link='ψευδοδάνειο', linkshow='ψευδοδάνειο', word_cat='Ψευδοδάνεια', key='ψευδοδανεια', ety=true },
['ψυχιατρική'] = { link='ψυχιατρική', linkshow='ψυχιατρική', word_cat='Ψυχιατρική', key='ψυχιατρικη', topics=true },
['ψυχολογία'] = { link='ψυχολογία', linkshow='ψυχολογία', word_cat='Ψυχολογία', key='ψυχολογια', topics=true },


-- ============ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (οι συντομογραφίες στο [[Module:labels/alias]]#Παράρτημα πληροφορικής 
-- [[:Κατηγορία:Πληροφορική]]
['πληροφορική'] = { link='πληροφορική', linkshow='πληροφορική', word_cat='Πληροφορική', key='πληροφορικη', topics=true },
-- μήπως Κατ. Προγραμματισμός - HTML ?
['HTML'] = { link='HTML', linkshow='HTML', word_cat='HTML', key='hmtl', topics=true },
['αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός'] = { link='αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός', linkshow='αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός', word_cat='Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός', key='αντικειμενοστραφησ', topics=true },
['βάσεις δεδομένων'] = { link='βάση δεδομένων', linkshow='βάσεις δεδομένων', word_cat='Βάσεις δεδομένων', key='βασεισδεδομενων', topics=true },
['γλώσσες προγραμματισμού'] = { link='γλώσσα προγραμματισμού', linkshow='γλώσσες προγραμματισμού', word_cat='Γλώσσες προγραμματισμού', key='γλωσσεσπρογραμματισμου', topics=true },
-- special link [[δίκτυο υπολογιστών]]
['διαδικτυακή αργκό'] = { link='αργκό', linkshow='διαδικτυακή αργκό', word_cat='Διαδικτυακή αργκό', key='αργκοδιαδικτυακη', style=true },
['διαδίκτυο'] = { link='διαδίκτυο', linkshow='διαδίκτυο', word_cat='Διαδίκτυο', key='διαδικτυο', topics=true },
['δίκτυο υπολογιστών'] = { link='δίκτυο υπολογιστών', linkshow='δίκτυο υπολογιστών', word_cat='Δίκτυο υπολογιστών', key='δικτυουπολογιστων', topics=true },
['επιστήμη υπολογιστών'] = { link='επιστήμη υπολογιστών', linkshow='επιστήμη υπολογιστών', word_cat='Επιστήμη υπολογιστών', key='επιστημηυπολογιστων', topics=true },
['κανονικές εκφράσεις'] = { link='κανονική έκφραση', linkshow='κανονικές εκφράσεις', word_cat='Κανονικές εκφράσεις', key='κανονικεσεκφρασεισ', topics=true },
-- Μήπως να λάβει ένδειξη πληροφορική - μεταγλώττιση (δεν είναι σαφές αν μιλάμε για ραδιόφωνο, τηλεόραση)
['λογισμικό'] = { link='λογισμικό', linkshow='λογισμικό', word_cat='Λογισμικό', key='λογισμικο', topics=true },
['μεταγλώττιση'] = { link='μεταγλώττιση', linkshow='πληροφορική-μεταγλώττιση', word_cat='Μεταγλώττιση - πληροφορική', key='μεταγλωττισηπληροφορικη', topics=true },
['προγραμματισμός'] = { link='προγραμματισμός', linkshow='προγραμματισμός', word_cat='Προγραμματισμός', key='προγραμματισμοσ', topics=true },
['υλικό υπολογιστή'] = { link='hardware', linkshow='υλικό υπολογιστή', word_cat='Υλικό υπολογιστή', key='υλικουπολογιστη', topics=true },

-- και
['C++'] = { link='C++', linkshow='C++', word_cat='C++', key='c++', topics=true },
['Java'] = { link='Java', linkshow='Java', word_cat='Java', key='java', topics=true },
['Perl'] = { link='Perl', linkshow='Perl', word_cat='Perl', key='perl', topics=true },
['Python'] = { link='Python', linkshow='Python', word_cat='Python', key='python', topics=true },


-- ====================== ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ======================== --
-- ΧΩΡΙΣ να δίνουν Κατηγορίες προς το παρόν. Ετικέτες ύφους κλπ. Να σκεφτούμε αν θέλουμε Κατηγορία
['αμετάβατο'] = { link='αμετάβατος', linkshow='αμετάβατο', word_cat='-', key='αμεταβατα', gramm=true },
['αρχαϊκό'] = { link='αρχαϊκός', linkshow='αρχαϊκό', word_cat='-', key='αρχαικοιοροι', style=true },
['ανεπίσημο'] = { link='ανεπίσημος', linkshow='ανεπίσημο', word_cat='-', key='ανεπισημοιοροι', style=true },
['ειρωνικό'] = { link='ειρωνικός', linkshow='ειρωνικό', word_cat='-', key='ειρωνικοιοροι', style=true },
['επίσημο'] = { link='επίσημος', linkshow='επίσημο', word_cat='-', key='επισημοιοροι', style=true },
['καθομιλουμένη'] = { link='καθομιλουμένη', linkshow='καθομιλουμένη', word_cat='-', key='καθομιλουμενη', style=true },
['κακόσημο'] = { link='κακόσημος', linkshow='κακόσημο', word_cat='-', key='κακοσημοιοροι', style=true },
['καταχρηστικά'] = { link='καταχρηστικός', linkshow='καταχρηστικά', word_cat='-', key='-', style=true },
['μειωτικό'] = { link='μειωτικός', linkshow='μειωτικό', word_cat='-', key='μειωτικοιοροι', style=true },
['μεταβατικό'] = { link='μεταβατικός', linkshow='μεταβατικό', word_cat='-', key='μεταβατικα', gramm=true },
['μεταφορικά'] = { link='μεταφορά#φιλολογία', linkshow='μεταφορικά', word_cat='-', key='-', style=true },
['οικείο'] = { link='οικείος', linkshow='οικείο', word_cat='-', key='οικειοιοροι', style=true },
['παρωχημένο'] = { link='παρωχημένος', linkshow='παρωχημένο', word_cat='-', key='παρωχημενοιοροι', style=true },
['παρωχ σημ'] = { link='παρωχημένος', linkshow='παρωχημένη σημασία', word_cat='-', key='παρωχημενησημασια', style=true },
	-- όπως στο [[παιδί]] με τη σημασία αγόρι Υποψήφια Κατηγορία:Παρωχημένες σημασίες όρων
['προφορικό'] = { link='προφορικός', linkshow='προφορικό', word_cat='-', key='προφορικοιοροι', style=true },
['σκωπτικό'] = { link='σκωπτικός', linkshow='σκωπτικό', word_cat='-', key='σκωπτικοιοροι', style=true },

['σπάνιο'] = { link='σπάνιος', linkshow='σπάνιο', word_cat='-', key='σπανιοιοροι', style=true },
	-- αν γίνει κατηγορία, να υπάρχει και σπάνιος τύπος (για κλιτικούς και ρηματικούς)
['σπάνια σημ'] = { link='σπάνιος', linkshow='σπάνια σημασία', word_cat='-', key='σπανιασημασια', style=true }, -- υποψήφια Κατηγορία:Σπάνιες σημασίες όρων

['υβριστικό'] = { link='υβριστικός', linkshow='υβριστικό', word_cat='-', key='υβριστικοιοροι', style=true },

-- ============================
-- σημάνσεις που μοιάζουν με ετικέτες, αλλά δεν είναι χαρακτηρισμοί.
-- προστίθενται εδώ, μόνο για την περίπτωση που χρησιμοποιηθεί το {{ετ|....}} εκ παραδρομής
['γενικότερα'] = { link='γενικά', linkshow='γενικότερα', word_cat='-', key='-', other=true },
['ειδικότερα'] = { link='ειδικά', linkshow='ειδικότερα', word_cat='-', key='-', other=true },
['εσφαλμένα'] = { link = "εσφαλμένος", linkshow = "εσφαλμένα", word_cat='-', key='-', other=true },
['κτεπε'] = { link = "κατ' επέκταση", linkshow = "κατ’ επέκταση", word_cat='-', key='-', other=true },
['κυριολεκτικά'] = { link='κυριολεκτώ', linkshow='κυριολεκτικά', word_cat='-', key='-', other=true },
-- [[Πρότυπο:κυριολ+μτφρ]]
-- συναισθ = συναισθηματικά φορτισμένη λέξη -- όπως στο ΛΚΝ για το [[φουκαρατζίκος]]
['σνκδ'] = { link = "συνεκδοχικά", linkshow = "συνεκδοχικά", word_cat='-', key='-', other=true },
}