Συντομομορφή

επεξεργασία

IVA (es)ñadido) άκλιτο ακρωνύμιο

  • ΦΠΑ, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

  Συντομομορφή

επεξεργασία

IVA (it)ggiunto) άκλιτο ακρωνύμιο

  • ΦΠΑ, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας