వేలెత్తి చూపు

Τελούγκου (te)Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

వేలెత్తి చూపు (te) (vaeletti choopu)