Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ψόγους αρσενικό