Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ψόγου αρσενικό