Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ψωμοφάγε αρσενικό