Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

χρεογράφων ουδέτερο