Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

χρεογράφου ουδέτερο