Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

χορηγήσεως θηλυκό