Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φορτοεκφορτώσεως θηλυκό