Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φορτίσεως θηλυκό