Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φερέφωνων ουδέτερο