Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

υποβιβάσεων θηλυκό