Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τόκου αρσενικό