Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τονισμών αρσενικό