Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

συνωνυμιών θηλυκό