Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

συνωμοσιών θηλυκό