Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

συντάξεως θηλυκό