Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

συμπερασματικούς