Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

συλλαβογραφιών θηλυκό