Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

συγκρίσεων θηλυκό