Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σταφιδέμπορων αρσενικό