Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σκοπέλων αρσενικό