Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σκοπέλου αρσενικό