Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σκλάβων αρσενικό