Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σκλάβο αρσενικό