Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σκλάβε αρσενικό