Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σκιζών θηλυκό