Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σκαλιού ουδέτερο

Παρώνυμα

επεξεργασία