Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σβόλου αρσενικό