Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πόλεμο αρσενικό