Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πλούτου αρσενικό