Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πλούτο αρσενικό