Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πλούτε αρσενικό