Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πλοηγούς αρσενικό