Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πικετοφοριών θηλυκό