Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πατήματος ουδέτερο